Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

Procesy a zase procesy ...

V rámci projektu Klíče pro život se realizovala analýza procesů ve vybraných organizacích. Pro další evaluaci získaných výsledků bylo vybráno dotazníkové šetření na jehož výsledky se právě zaměříme.

Hlavním cílem dotazníkového šetření bylo nalézt srovnávací prvek ve způsobech a rozsahu řízení organizace vedoucími pracovníky a získat údaje potřebné pro další specifikaci klíčových kompetencí řídících pracovníků organizací.

Dále jsme také chtěli zjistit:

  1. Jaké pracovní pozice se podílejí na vedení organizací?
  2. Jakým procesům se organizace věnují?
  3. Jaké pracovní pozice jsou angažované v jednotlivých procesech?
  4. Kterým fázím procesů se organizace nejvíce věnují?

Do dotazníkového šetření se z celkem 450 oslovených organizací zapojilo 119 organizací - 74 středisek volného času, 26 nestátních neziskových organizací a 19 školních družin a klubů.

Procesy v organizaci a struktura jejich realizace z hlediska cyklu PDCA (plan-do-check-act)

V první části dotazníku bylo respondentům nabídnuto 10 procesů: strategie a plánování, marketing a PR, finanční management, lidské zdroje, řízení projektů, výchova a vzdělávání, fundraisingová politika, kontrolní systém, evaluace a nápravná opatření, správa majetku, dokumentace a vnitřní normy.

Graf - Realizace dílčích procesů v dotazovaných organizacíchV grafu je souhrn výše uvedených procesů rozdělen dle Demingova cyklu (PDCA) do fází - plánování, realizace, kontrola a hodnocení. K tomuto rozdělení byla přidána ještě fáze neděláme, pro případ, že organizace daný proces nerealizují, nebo nepotřebují.

Z výstupů dotazníku vyplývá, že pracovníci cílových organizací v průměru věnují celkovému plánování 27 % svého času, 39 % vlastní realizaci svých činností a procesů, 14 % kontrole toho, co dělají a 12 % aktualizaci a hodnocení činností. Průměrné hodnoty za jednotlivé fáze jsou napříč typem organizace velice podobné. Střediska volného času se vyznačovala velkou shodou u všech procesů. Mezi nestátními neziskovými organizacemi jsou uvedené rozptyly vyšší především v oblasti správy majetku (29) a kontrolního systému, evaluace (25). Nejvyšší rozptyl byl uveden u fundraisingové politiky (59) ve školních družinách a školních klubech, dále poté řízení projektů (19), finančního managementu (12) a správě majetku (12).

V rámci této části dotazníku byly pro zpracování výsledků nestátní neziskové organizace rozděleny na dvě skupiny – organizace zastřešující a samotné nestátní neziskové organizace. Rozdělení do dvou typů nestátních neziskových organizací vzniklo až při vyhodnocování dotazníků z důvodu rozdílnosti získaných výsledků. Údaje za jednotlivá „ústředí“ jsou však pro nereprezentativnost získaného vzorku z hlediska kvantity spíše ilustrativní.

Z tohoto důvodu bude následné dotazníkové šetření zaměřeno právě na tyto subjekty.

Pozice v organizací a struktura jejich realizace z hlediska procesů

V úvodu dotazníku respondenti uvedli pozice, orgány nebo komise, které se podílejí na řízení samotné organizace. Pro množství procesů a rozdílnost cílových organizací byla tato otázka otevřená s možností uvedení maximálně sedmi pozic. Organizace uvedly v průměru 3 pozice.
U středisek volného času je nejvyšší časová náročnost kladena na pozici ředitele, u které jsou zastoupeny všechny výše zmiňované procesy. Následuje zástupce ředitele a ekonom.

U školních družin a klubů je složení pozic mírně odlišné, ale i přesto má nevyšší zastoupení pozice ředitele, následuje učitel a ekonom. Na rozdíl od středisek volného času, u školních družin a klubů není proces fundraisingová politika vůbec zastoupen.

U nestátních neziskových organizací patří mezi pozice s nejvyšší časovou náročností na realizaci hlavních a podpůrných procesů pří řízení organizace pozice vedoucího, poté ředitele, následuje předseda a místopředseda a také jednatel a koordinátor.

Shrnutí

Realizované dotazníkové šetření je z hlediska zaměření s cílem pojmenovat a kvantifikovat způsoby řešení procesů v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání, včetně pojmenování pozic podílejících se na realizaci těchto procesů, první svého druhu. Z hlediska velikosti a rozmanitosti cílových organizací je validita získaných dat vyšší především v oblasti školských zařízení pro zájmové vzdělávání, kde byl patrný nízký rozptyl odpovědí. V oblasti neformálního vzdělávání bude následovat navazující doplňující šetření. S ohledem na vysokou odbornou náročnost tématu budou následná šetření probíhat ve stejně velkém souboru respondentů, případně menším s následnými konzultacemi. Díky získané kvantifikaci v oblasti procesů a pozic v organizacích budou data použita i pro nastavování kritérií měření oblastí činností v organizacích, specifikaci měřících nástrojů v oblasti procesů a kompetencí i rozsahu plánovaných vzdělávacích programů.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem organizacím, které se do dotazníkového šetření zapojily.


Těšíme se na další spolupráci.

KA Standardizace
Národní institut dětí a mládeže
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Sámova 3, Praha 10
Tel: 246 088 223
www.nidm.cz
www.kliceprozivot.cz