Standardizace organizací neformálního vzdělávání

Cílem této klíčové aktivity je definovat standard organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání a vytvořit/modifikovat nástroje pro jeho zjišťování a zároveň podporu jakosti řízení těchto organizací. V rámci projektu Klíče pro život bude daný systém vytvořen a pilotován (2009-2012). Součástí tvorby standardu bude zároveň specifikace klíčových kompetencí vybraných pracovních pozic v organizacích a tvorba vzdělávacích programů.

Na přípravě standardu se podílejí zástupci cílové skupiny projektu: pedagogové volného času a členové neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase. Společný výstup této klíčové aktivity bude následně nabídnut k implementaci všem dalším zařízením a organizacím, které registrují potřebu systematicky řídit kvalitu své činnosti s ohledem na větší efektivitu dosahovaných výsledků.

Proces standardizace je důležitý s ohledem na strategický cíl EU: podpořit hodnotu a přínos neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, připravit systém nástrojů pro posuzování kvality, podněcovat vývoj a zavádění kritérií a postupů při hodnocení a sebehodnocení organizací jako součásti celoživotního učení.

Cílové skupiny této klíčové aktivity budou SVČ, NNO; školní kluby a družiny jen nepřímo.

První etapu Standardizace organizací neformálního vzdělávání završenou vytvořením OLINY - interaktivniího nástroje pro sebehodnocení institucí i jednotlivců - doplňujeme ohlédnutím na cestu, která k němu vedla, očima těch, jichž se podstatně …
31. října
Článek seznamuje s implementační příručkou k systému hodnocení kvality organizací neformálního vzdělávání a výchovy - OLINĚ - kter…
27. října
Kvalita poskytovaných služeb je rozhodující otázkou pro rozvoj každé organizace či instituce fungující ve veřejném prostoru. Výjimkou nejsou ani organizace ve sféře zájmového a neformálního vzdělávání, střediska volného času, školní kluby a družin…
15. října
Klíčová aktivita KA 02 Standardizace organizací neformálního vzdělávání národního projektu „Klíče pro život“ v rámci fáze „Tvorba vzdělávacích programů a výukových videofilmů“ vytvořila osm e-learningových vzdělávacích…
24. září
Informace o připravované online platformě pro řízení kvality organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání.
3. července
V polovině dubna zahájila standardizace svou další fázi spojenou s tvorbou vzdělávacích programů. Výsledkem dílčích aktivit této fáze bude vytvoření sady osmi e-learningových vzdělávacích programů pro řídící pracovníky organizací poskytu…
24. dubna
Klíčová aktivita KA 02 Standardizace organizací neformálního vzdělávání národního projektu „Klíče pro život“ má za sebou již čtvrtý Expertní workshop, tentokrát ke kompetenčním modelům a k nástrojům pro sebehodnocení organizace.…
14. března
Chcete porozumět klíčovým procesům odehrávajícím se ve vaší organizaci? Chcete se naučit lépe je řídit? Chcete, aby vaše organizace fungovala efektivněji? Potom neváhejte a přihlaste se na čtvrtý expertní workshop klíčové aktivity Standardizace organ…
13. února
V rámci klíčové aktivity KA02 Standardizace organizací neformálního vzdělávání národního projektu „Klíče pro život“ se uskutečnil již třetí Expertní workshop k získávání informací pro výběr klíčových kompetencí řídících pracovníků organizací poskyt…
29. prosince
V současné době zbývá několik posledních volných míst pro zájemce, kteří by se chtěli aktivně podílet na tvorbě obsahových podkladů pro kompetenční modely řídících pracovníků SVČ a NNO.
21. listopadu