X

Národní institut pro další vzdělávání

NIDV

Osobní kompetenční portfolio (OKP) je nástroj pro záznam kompetencí a místo pro ukládání dokladů o znalostech a dovednostech rozvíjených v průběhu života. Jeho výstupem je životopis, který lze díky on-line formě nástroje vytisknout v podobě, která vám nejlépe vyhovuje – nabízí k tisku výběr těch zkušeností a kompetencí, jež zrovna potřebujete prezentovat. Aby byl co nejvíce použitelný, nabízí nejen popis vaší cesty neformálním vzděláváním, ale i všechny další položky „standardního“ CV.

 

Zdaleka největší přidanou hodnotou Ókápéčka je know-how vyvinuté ve spolupráci s odborníky z Národního institutu dětí a mládeže, Národního institutu pro další vzdělávání a zástupců NNO pracujících s dětmi a mládeží. OKP jako jediný nástroj podobného typu vychází z filosofie, že nejdůležitější je to, co člověk umí, a ne kde a kdy se to naučil. V tomto duchu řadí kompetence na první místo životopisu. Aby bylo současně zajištěno, že jejich popis nebude v lepším případě srozumitelný pouze samotnému pisateli, přidává OKP ucelený systém nápověd a návodných textů vycházejících z ověřených kompetenčních profilů pro pozice v oblasti práce s dětmi a mládeží.

 

U zrodu OKP stála snaha podpořit uznávání neformálního vzdělávání, jehož výsledky jsou ve společnosti, ale také mezi vzdělavateli nebo zaměstnavateli velmi často nedoceňovány. V tomto případě máme na mysli nedoceňovanou roli aktivního trávení volného času pod vedením vedoucího oddílu nebo kroužku a samotné formování osobnosti vedoucího či pedagogického pracovníka. Přitom je zřejmé, že oblast neformálního vzdělávání (včetně tzv. zájmového) přispívá nejen k posílení společenské soudržnosti a přenosu pozitivních hodnot, ale v neposlední řadě také k rozvoji celé řady pojmenovatelných a měřitelných kompetencí. Díky charakteru procesu učení, který je založen na dobrovolnosti a zájmu, vlastní motivaci, aktivní účasti a partnerství mezi vedoucím a účastníky, dochází k rozvoji schopnosti vzájemné spolupráce, k řešení problémů, flexibilitě, iniciativnosti, zvládání zátěže a ve výčtu bychom mohli pokračovat. To jsou přitom také kompetence, které od svých zaměstnanců požadují zaměstnavatelé a vzdělavatelé je hledají u svých studentů. Cest k uznávání je samozřejmě celá řada a vždy závisí od úhlu pohledu a motivace aktérů. Pro lepší uchopení sledujeme čtyři hlavní směry uznávání neformálního vzdělávání

 

Používáním OKP získáte k ruce nástroj pro sebeuvědomění i sebeprezentaci. I když je Ókápéčko primárně připraveno pro ty, kdo pracují s dětmi a mládeží jako vedoucí oddílů či kroužků, jako pedagogové volného času, nabízí všem pohled na sebe a také jistou cestu osobnostního rozvoje. Při popisu vlastních kompetencí procházíte v jistém smyslu cestou popisu sama sebe. Jakmile překonáte prvotní nesnáze způsobené například nedostatkem času, uvědomíte si, že právě tudy vede cesta k životní spokojenosti. Přejeme vám, abyste se ke svému OKP co nejčastěji vraceli kvůli doplnění dalších kompetencí.

Přejít na vyplnění mého OKP