X

Národní institut pro další vzdělávání

NIDV

Srdcem OKP je nástroj pro záznam kompetencí, jehož nejviditelnějším výstupem je formulář životopisu. Mezi největší přednosti používání Ókápéčka patří:

vlastní know-how: OKP vychází z dlouhodobé spolupráce s významnými NNO pracujícími s dětmi a mládeží a odpovídá na trendy v oblasti evropské i české politiky mládeže. Struktura formuláře životopisu vychází vstříc požadavkům personalistů, kteří kladou důraz primárně na oblast kompetencí, přičemž ty žádané jsou rozvíjeny právě v oblasti neformálního vzdělávání. Jako základ pro popis znalostí a dovedností jsou využívány speciální minimální kompetenční profily pro pozice v NNO, přednastavený výběr měkkých kompetencí vychází z aktuálních šetření mezi zaměstnavateli a vzdělavateli. Formulář doplňují standardní údaje o vzdělání, zaměstnání, praxi, případně referencích.

ustálená terminologie: i specialisté mohou mít potíže rychle se orientovat v pojmech kompetence, klíčové kompetence, schopnosti, dovednosti, znalosti, způsobilosti, natožpak je používat ve vzájemném kontextu. OKP nabízí ve formě kopírovatelné nápovědy ustálený slovník popisu kompetencí odvozený od Národní soustavy povolání (a přeneseně Národní soustavy kvalifikací). Ať již se jedná o kompetence odborné obecné, specifické či měkké, jejich definicím budou rozumět všichni, kdo vstupují na stále širší cestu uznávání neformálního vzdělávání.

uložení, editace a tisk: jedná se o živý dokument, jehož postupné naplňování zachycuje váš posun mezi úrovněmi kompetencí. OKP průběžně roste s vloženými údaji, což působí i jako prevence zapomínání – vím, co umím. V případě potřeby lze položky v elektronickém formuláři označit a vytisknout jen ty vybrané. Technické řešení nabízí jednotné místo uložení pro kopie osvědčení a dalších dokladů, které jinak bývají součástí těžko dohledatelných fyzických i elektronických složek. Konečnou podobu životopisu přitom nemusíte tisknout, lze ji sdílet přes sociální sítě.

extra služba klientům: NIDV nabízí vzdělávání speciálně určené pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží v NNO a pedagogy školských zařízení pro zájmové vzdělávání (např. DDM). Všichni tito účastníci získávají OKP automaticky. Protože naše vzdělávání začíná definováním znalostí a dovedností, které chceme rozvíjet, a končí evaluací, dohrávají se po jeho skončení úrovně rozvinutých kompetencí do Ókápéčka samy.

bezpečnost dat: nejenže se průběžným ukládáním údajů do svého OKP jistíte proti zapomínání, současně jsou centrálně uchovávány podle vysokých bezpečnostních standardů používaných v oblasti ICT