test

 
VÍCE O OKP

Osobní kompetenční portfolio (OKP) je nástroj pro záznam kompetencí a místo pro ukládání dokladů o znalostech a dovednostech rozvíjených v průběhu života. Jeho výstupem je životopis, který lze díky on-line formě nástroje vytisknout v podobě, která vám nejlépe vyhovuje – nabízí k tisku výběr těch zkušeností a kompetencí, jež zrovna potřebujete prezentovat. Aby byl co nejvíce použitelný, nabízí nejen popis vaší cesty neformálním vzděláváním, ale i všechny další položky „standardního“ CV.

 

Zdaleka největší přidanou hodnotou Ókápéčka je know-how vyvinuté ve spolupráci s odborníky z Národního institutu dětí a mládeže, Národního institutu pro další vzdělávání a zástupců NNO pracujících s dětmi a mládeží. OKP jako jediný nástroj podobného typu vychází z filosofie, že nejdůležitější je to, co člověk umí, a ne kde a kdy se to naučil. V tomto duchu řadí kompetence na první místo životopisu. Aby bylo současně zajištěno, že jejich popis nebude v lepším případě srozumitelný pouze samotnému pisateli, přidává OKP ucelený systém nápověd a návodných textů vycházejících z ověřených kompetenčních profilů pro pozice v oblasti práce s dětmi a mládeží.

 

U zrodu OKP stála snaha podpořit uznávání neformálního vzdělávání, jehož výsledky jsou ve společnosti, ale také mezi vzdělavateli nebo zaměstnavateli velmi často nedoceňovány. V tomto případě máme na mysli nedoceňovanou roli aktivního trávení volného času pod vedením vedoucího oddílu nebo kroužku a samotné formování osobnosti vedoucího či pedagogického pracovníka. Přitom je zřejmé, že oblast neformálního vzdělávání (včetně tzv. zájmového) přispívá nejen k posílení společenské soudržnosti a přenosu pozitivních hodnot, ale v neposlední řadě také k rozvoji celé řady pojmenovatelných a měřitelných kompetencí. Díky charakteru procesu učení, který je založen na dobrovolnosti a zájmu, vlastní motivaci, aktivní účasti a partnerství mezi vedoucím a účastníky, dochází k rozvoji schopnosti vzájemné spolupráce, k řešení problémů, flexibilitě, iniciativnosti, zvládání zátěže a ve výčtu bychom mohli pokračovat. To jsou přitom také kompetence, které od svých zaměstnanců požadují zaměstnavatelé a vzdělavatelé je hledají u svých studentů. Cest k uznávání je samozřejmě celá řada a vždy závisí od úhlu pohledu a motivace aktérů. Pro lepší uchopení sledujeme čtyři hlavní směry uznávání neformálního vzdělávání

 

Používáním OKP získáte k ruce nástroj pro sebeuvědomění i sebeprezentaci. I když je Ókápéčko primárně připraveno pro ty, kdo pracují s dětmi a mládeží jako vedoucí oddílů či kroužků, jako pedagogové volného času, nabízí všem pohled na sebe a také jistou cestu osobnostního rozvoje. Při popisu vlastních kompetencí procházíte v jistém smyslu cestou popisu sama sebe. Jakmile překonáte prvotní nesnáze způsobené například nedostatkem času, uvědomíte si, že právě tudy vede cesta k životní spokojenosti. Přejeme vám, abyste se ke svému OKP co nejčastěji vraceli kvůli doplnění dalších kompetencí.

Přejít na vyplnění mého OKP

 

více...

Osobní kompetenční portfolio je živý životopis. Obsahuje formulář pro záznam znalostí, dovedností, zkušeností a úspěchů šitý na míru těm, kdo vedou děti a mladé lidi ve volném čase. PROČ? Protože to, co se naučili díky aktivitám, které dělají v neformálním vzdělávání, má obrovskou cenu.

CO UMÍ OKP
JAK VYPLŇOVAT OKP

Srdcem OKP je nástroj pro záznam kompetencí, jehož nejviditelnějším výstupem je formulář životopisu. Mezi největší přednosti používání Ókápéčka patří:

vlastní know-how: OKP vychází z dlouhodobé spolupráce s významnými NNO pracujícími s dětmi a mládeží a odpovídá na trendy v oblasti evropské i české politiky mládeže. Struktura formuláře životopisu vychází vstříc požadavkům personalistů, kteří kladou důraz primárně na oblast kompetencí, přičemž ty žádané jsou rozvíjeny právě v oblasti neformálního vzdělávání. Jako základ pro popis znalostí a dovedností jsou využívány speciální minimální kompetenční profily pro pozice v NNO, přednastavený výběr měkkých kompetencí vychází z aktuálních šetření mezi zaměstnavateli a vzdělavateli. Formulář doplňují standardní údaje o vzdělání, zaměstnání, praxi, případně referencích.

ustálená terminologie: i specialisté mohou mít potíže rychle se orientovat v pojmech kompetence, klíčové kompetence, schopnosti, dovednosti, znalosti, způsobilosti, natožpak je používat ve vzájemném kontextu. OKP nabízí ve formě kopírovatelné nápovědy ustálený slovník popisu kompetencí odvozený od Národní soustavy povolání (a přeneseně Národní soustavy kvalifikací). Ať již se jedná o kompetence odborné obecné, specifické či měkké, jejich definicím budou rozumět všichni, kdo vstupují na stále širší cestu uznávání neformálního vzdělávání.

uložení, editace a tisk: jedná se o živý dokument, jehož postupné naplňování zachycuje váš posun mezi úrovněmi kompetencí. OKP průběžně roste s vloženými údaji, což působí i jako prevence zapomínání – vím, co umím. V případě potřeby lze položky v elektronickém formuláři označit a vytisknout jen ty vybrané. Technické řešení nabízí jednotné místo uložení pro kopie osvědčení a dalších dokladů, které jinak bývají součástí těžko dohledatelných fyzických i elektronických složek. Konečnou podobu životopisu přitom nemusíte tisknout, lze ji sdílet přes sociální sítě.

extra služba klientům: NIDV nabízí vzdělávání speciálně určené pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží v NNO a pedagogy školských zařízení pro zájmové vzdělávání (např. DDM). Všichni tito účastníci získávají OKP automaticky. Protože naše vzdělávání začíná definováním znalostí a dovedností, které chceme rozvíjet, a končí evaluací, dohrávají se p jeho skončení úrovně rozvinutých kompetencí do Ókápéčka samy.

bezpečnost dat: nejenže se průběžným ukládáním údajů do svého OKP jistíte proti zapomínání, současně jsou centrálně uchovávány podle vysokých bezpečnostních standardů používaných v oblasti ICT

 

více...

Základním předpokladem pro práci s OKP je schopnost rozpoznat získané kompetence a ty také jasně formulovat. K tomu pomáhají přednastavené kompetenční profily a systém nápovědy umožňující využít popisy úrovní kompetencí podle potřeby. To nejdůležitější – výběr a zápis získaných znalostí, dovedností, absolvované praxe či zaměstnání, zůstává na každém z nás. Co bude v OKP uvedeno, je tak pouze naše věc, stejně tak ale zbude na nás i vysvětlení, až se jím budeme veřejně prezentovat.

Kroky k vyplnění OKP:

1. krok – zadání Osobních údajů

2. krok – výběr z přednastavených kompetenčních profilů pro NNO

3. krok – vyplnění položky Kompetence

4. krok – vyplnění položky Pracovní zkušenosti a praxe

5. krok – vyplnění položky Vzdělání, odborná příprava, kurzy

6. krok – uvedení Reference

7. krok – možnost Uložení a Vytištění

Pozn: Pro celý formulář platí, že jednotlivá pole jsou volně editovatelná, jednotlivé položky (vyjma povinných) lze odstranit kliknutím na příslušný symbol na konci řádku (křížek). Stejně tak je možné měnit pořadí řádků kliknutím na ikonu zobrazující šipku. Rozbalovat či balit jednotlivé položky je možné přes ikonu „– “ na začátku řádku. Přispívá to k přehlednosti formuláře. V tištěné podobě (nebo sdílené elektronicky) formuláře se objeví pouze ty řádky, u nichž je zaškrtnuto pole „zobrazovat“. V případě, že vyplňujete OKP jako registrovaný uživatel, můžete si k položkám zaznamenávajícím vzdělávání přes příslušnou ikonu nahrát osvědčení jako přílohu (rozsah až 2 MB). Po vyplnění si své OKP můžete buďto vytisknout (PDF) nebo uložit na disk (formát .xml), což vám dovolí jej zde příště zase otevřít a pokračovat v doplňování.

 

Přejít na vyplnění mého OKP

více...
Přejít na vyplnění mého OKP

Okápéčko vede k uvědomění, jaké kompetence v sobě rozvíjím, a nabízí způsob, jak je rychle a srozumitelně popsat. JAK? Vedle standardních položek portfolií obsahuje vzorové kompetenční profily pro pozice v organizacích pracujících s dětmi a mládeží.

Plán osobnostního rozvoje

Při plánování svého rozvoje a života vůbec je důležité vědět tři věci – kde jsem teď (co už jsem zvládl a jak mi to šlo), kam se chci dostat a co mne tam táhne, no a konečně – jak se tam dostanu?

Na těchto stránkách najdete mnoho podnětů a aktivit, které vám pomohou si všechno to důležité ujasnit a přehledně zapsat, zakreslit, nebo jinak zaznamenat. To vám pak usnadní další kroky i rozhodování v obtížných okamžicích.

  • Na stránce Sebepoznání najdete aktivity zaměřené na vaši osobnost, silné stránky a kompetence (Chci vědět více o kompetencích!).
  • Stránka Motivace, hotdnoty a potřeby je o vašich přáních, o tom, co je pro vás důležité a jaká je vaše motivace věci dělat – co vás žene dopředu.
  • Cíl, plán, cesta ke změně je o uplatnění vašich motivací a silných stránek na vaší jedinečné životní cestě. Pomůže vám naplánovat změny a dosažení vašich cílů.

Jednotlivé stránky Vám nabízejí ochutnávku z metod, které byli vybrány z publikace vytvořené v rámci projektu K2 s názvem METODIKA – kompetence, kvalita, kvalifikace, (sebe)koncepce pro NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

  „Každý člověk je osobností, ale lidé se liší stupněm své osobnostní zralosti a způsobilostí zvládat úkoly života.“  Vladimír Smékal

více...
Memorandum o podpoře uznávání neformálního vzdělávání

Dokument podepsalo již 26 organizací, které se tak jako my hlásí k podpoře uznávání kompetencí získávaných v rámci neformálního vzdělávání. Připojte se i vy!

Svým podpisem pod Memorandem deklarujete, že jste připraveni: 

  •  hledat cesty pro rozvoj neformálního vzdělávání a podporu osob pracujících s dětmi a mládeží;
  • vytvářet prostředí, v němž pracovníci mají možnost využívat znalostí a dovedností získaných v rámci neformálního vzdělávání;
  • podporovat myšlenku uznávání neformálního vzdělávání odstraňováním veškerých bariér – fyzických, ekonomických, sociálních a kulturních, které mohou bránit uplatnitelnosti na trhu práce.

Memorandum [pdf]

více...
KONTAKT
ODKAZY

Potřebujete pomoci nebo poradit s vyplněním OKP? Nebo nám chcete zaslat vaše náměty či nápady?

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

 

Kontaktní formulář OKP

Jméno a příjmení:
Kontaktní e-mail:
Název organizace (nepovinné):
Popis požadavku:

Rámec uznávání neformálního vzdělávání v ČR

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
Strategie  celoživotního učení ČR
Implementační plán Strategie celoživotního učení
Národní ústav odborného vzdělávání
Národní soustava kvalifikací
Národní soustava povolání
Europass

Kompetence

Belz, H., Siegriest, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení
Vzdělávání a rozvoj  podle kompetencí
Evropský slovník dovedností a kompetencí

Další zajímavé odkazy

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013
RPIC-ViP s.r.o.

 

Seznamte se s Osobním kompetenčním portfoliem, jak a proč ho používat.  

Národní institut pro další vzdělávání převzal od 1. 1. 2014 garanci za realizaci národního projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.

V současné době stoupá význam a úloha neformálního vzdělávání (včetně zájmového), a to v rámci celoživotního učení. Projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání přispívá k prosazení této myšlenky, zároveň odpovídá na potřebu zvýšení zaměstnavatelnosti a konkurenceschopnosti občanů na trhu práce.

Podporované prohlížeče

ESF ESF MŠMT OPVPK