Národní institut pro další vzdělávání

Neformální vzdělávání

Akreditované kurzy

NIDM působí v oblasti volného času jako vzdělávací organizace. Nabízíme možnost vzdělávání v kurzech, které jsou akreditovány MŠMT v rámci DVPP.

 

Přehled akreditovaných akcí s čísly akreditací
Kurzy akreditované MŠMT pro DVPP

aktualizace k 18. 6. 2012

 

Důležitá poznámka:
V tomto článku je přehled všech kurzů, pro něž má NIDM akreditaci.
Aktuální nabídku v současné době vyhlášených kurzů najdete zde.

 

 

1) Akreditace č. 14 129/2009-25-322 (do 17.9.2012)

• Keramika pro začátečníky i pokročilé
40 hodin

Základní typy modelování, vytváření prostorových objektů. Práce s engobou. Mozaika, zahradní keramika. Jak zařídit mobilní keramickou dílnu.

Lektorky: Jaroslava Anýžová, Květuše Cempírková, Radmila Kadlecová

 

• Ruční výroba glycerinových mýdel
5 hodin

Výroba mýdel – historie, pomůcky a materiál, technologie. Práce se šablonami, odlévání průhledných mýdel. Možnost využití v dětských kolektivech.

Lektoři: Mgr. Jiří Hůla, Mgr. Miroslava Telingerová

 

• FORMELA TEOPRAX- Teorie a praxe neformálního vzdělávání
18 hodin

Kurz mapující stávající situaci v oblasti neformálního vzdělávání. Jednotný přístup k chápání a praxi NV nejen pro osoby zapojené do Programu Mládež v akci. Metodické materiály T-kit Základy školení a Do Evropy hrou.

Lektoři: Monika Novosádová, Mgr. Jan Látal, Mgr. Tibor Škrabský

 

• Kdo si hraje, nezlobí
20 hodin

Různé typy her od seznamovacích až po týmové s náročnou přípravou. Hry do místnosti, převedení deskových her do terénu, večerní a noční hry.

Lektoři: Bc. Zdeněk Krákora, Mgr. Radek Ježowicz

 

• Přeskoč, přelez…
20 hodin

Netradiční sporty a sportovní aktivity. Pravidla, možnosti využití.

Lektoři: Bc. Zdeněk Krákora, Veronika Šedová

 

• Komunikace
18 hodin

Firemní kultura. Komunikace verbální a nonverbální. Komunikace s veřejností, prezentace, propagace. Asertivita, vyjednávání.

Lektoři: Mgr. Pavel Rampas, PhDr. Markéta Jansová

 

• Individuální přístup k žákům
18 hodin

Diagnostika osobnosti dítěte, jeho role v dětském kolektivu. Možnosti individuálního přístupu. Styly vedení dětského kolektivu, motivace, hodnocení.

Lektoři: Mgr. Pavel Rampas, PhDr. Markéta Jansová

 

• Právní rámec zájmového vzdělávání a některé další předpisy
8 hodin

Legislativa v oblastech právního postavení, činnosti a hospodaření školských zařízení, pracovně právních vztahů.

Lektor: RNDr. Milan Macek, CSc.


2) Akreditace č. 21 445/2009-25-488 (do 25. 10. 2012)

• Fundraising
20 hodin

Obsah fundraisingu. Připravenost organizace na fundraisingovou činnost. Techniky fundraisingu. Pracovník fundraisingu. Psaní projektů. Sponzoring, práce s dárci.

Lektor: PhDr. Jaroslav Jindra

 

• Facilitace, facilitační techniky v zájmovém vzdělávání
16 hodin

Facilitace, facilitací techniky v zájmovém vzdělávání. Vedení porad, mítinků a konferencí. Efektivní skupinové rozhodování.

Lektor: Mgr. Aleš Bednařík

 

• Týmová spolupráce
22 hodin

Monotematický prožitkový kurz. Vývoj týmu, synergický efekt, role v týmu. Styly vedení týmu. Výběr členů týmum pedagogický pohled na jejich osobnostní vlastnosti. Konflikty – příčiny, styly řešení. Asertivní přístup.

Lektoři: Mgr. Pavel Rampas, PhDr. Markéta Jansová

 

• Jak dělat divadlo s dětmi
24 hodin

Průpravná dramatická cvičení s rekvizitou, loutkou. Převod literárního textu a fixování divadelního tvaru. Dramaturgie. Volba výrazových prostředků.

Lektorky: MGA. Alena Palarčíková, MGA. Ivana Němečková
 

3) Akreditace č. 28 318-25-623 (platná do 5.1.2013)

• Kurz instruktorů školního lyžování
48 hodin

Pravidla pro pobyt a pohyb dětí na sjezdovkách, bezpečnostní zásady. Výzbroj a výstroj, mazání. Lyžařská průprava pro sjezd a běh na lyžích s ohledem na věkovou skupinu. Organizace lyžařského zájezdu.

Lektoři: Ing. Jaroslav Frič, Mgr. Jan Beneš, Mgr. Radko Hrma

 

• Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování
32 hodin

Novinky v metodice výuky. Zopakování a prohloubení znalostí a dovedností lyžařské průpravy. Novinky ve výzbroji a výstroji, v organizaci zájezdů.

Lektoři: Ing. Jaroslav Frič, Mgr. Jan Beneš, Mgr. Jiřina Hrmová, Mgr. Ladislav Pitrmuc

 

• Základní kurz pro instruktory snowboardingu
48 hodin

Pravidla pro pobyt v horách, bezpečnost, první pomoc. Výzbroj a výstroj, mazání a broučení.
Technika snowboardingu, metodika výuky. Historie a vývoj snowboardingu, disciplíny.

Lektoři: Mgr. Pavel Hříbal, Mgr. Ondřej Rusek

 

• Studium pedagogiky pro vedoucí dětských zájmových útvarů
100 hodin

Základy obecné pedagogiky a pedagogiky volného času. Základy sociální pedagogiky a psychologie. Základy psychologie pro pedagogy. Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti.

Lektor: Mgr. Renata Vordová a kolektiv lektorů
 

4) Akreditace č. 3958/2010-25-81 (platná do 5. 4. 2013)

• E-learningové studium pedagogiky volného času
122 hodin

Základní znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky a psychologie potřebné pro funkci externího pracovníka školského zařízení.

Lektoři: Mgr. Barbora Polívková, Mgr. Vladimíra Dvořáková, Bc. Vlastimila Faiferlíková, Mgr. Renata Vordová, Mgr. Petra Bláhová
 

5) Akreditace č. 10 159/2010-25-235a (platné do 24.5.2013)

• Přírodovědné činnosti ve školní družině
8 hodin

Pestrá nabídka přírodovědných činností, které byly vyzkoušené a ověřené v praxi při práci s dětmi mladšího školního věku.

Lektorka: Naďa Kalábová

 

• Abeceda vychovatelů školských zařízení pro zájmové vzdělávání
36 hodin

Orientace vychovatelů v aktuální problematice zájmového vzdělávání, legislativa, tvorba a evaluace ŠVP, zdravověda, individuální potřeby žáků, rozvoj odborných kompetencí. Inspirace novými náměty pro práci, zvýšení počítačové gramotnosti.

Lektoři: Mgr. Petr Kořenek, Naděžda Kalábová, Mgr. Miloš Kejklíček, Bohumil Taraba

 

• Jak vystavět hru
32 hodin

Základní poznatky z psychologie a pedagogiky v oblasti her, rozvoj klíčových kompetencí pomocí herních aktivit. Autorská metodika postupu tvorby nových her.

Lektoři: Mgr. Pavel Rampas, PhDr. Markéta Jansová

 

• Motivační objektivní hodnocení, evaluace
16 hodin

Motivace, objektivní zásady hodnocení a jejich psychologické aspekty, zpětná vazba, formulování a zadávání cílů, evaluační techniky a jejich využití v praxi konkrétní organizace. Spravedlivý systém odstraňující konflikty při hodnocení, odstranění vlivu sympatie a antipatie.

Lektoři: Mgr. Pavel Rampas, PhDr. Markéta Jansová

 

• Řešení konfliktů pomocí mediace
16 hodin

Vznik konfliktů, způsoby jejich řešení. Prostředky a formy komunikace.
Seznámení s mediací jako způsobem řešení konfliktu, kdy mediátor jako třetí nezávislá osoba pomáhá stranám identifikovat jejich skutečné zájmy a vede je k hledání praktického a společného řešení.

Lektor: Mgr. Jan Zouhar

 

• S tebou mě baví svět
20 hodin

Méně známé a netradiční hry v přírodě a v klubovně pro začínající vedoucí dětských kolektivů.
Teorie her s upozorněním na možné problémy při realizaci. Bezpečnostní a právní záležitosti související s těmito aktivitami.

Lektoři: Mgr. Radek Ježowicz, Bc. Zdeněk Krákora

 

• Netradiční techniky ve výtvarné výchově
6 hodin

Seznámení s alternativními technikami a přístupy včetně možných úskalí a zdrojů informací. Prezentace úspěšných výtvarných projektů. Praktická realizace pomocí nových výtvarných technik.

Lektorky: PaedDr. Ivana Bečvářová, PaedDr. Zdeňka Hiřmanová, Erika Mikanová

 

• Kurz instruktorů vodní turistiky
48 hodin

Kurz určený pro středně pokročilé vodáky - vedoucí dětských kolektivů. Doplnění teoretických znalostí včetně pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví a znalostí nutných pro organizaci vodácké akce. Praktická výuka na různých typech lodí na vodě obtížnosti WW I – WW III, nácvik záchrany vodáka i lodě. Po splnění teoretických i praktických zkoušek získají účastníci průkaz instruktora vodní turistiky.

Lektoři: Mgr. Karel Vodička, Ing. Jaroslav Frič

 

• Základy lezení na umělé stěně
12 hodin

Organizace výuky na umělé stěně, druhy stěn, chyty a stupy. Jisticí pomůcky, sedáky, karabiny, oblečení na lezení. Zásady práce s lanem, druhy lan, uzly, navázání, hry s lanem. Nácvik jištění. Biomechanika – omezení zdravotních rizik, rozcvička a trénink. Pravidla bezpečnosti při lezení.

Lektor: Mgr. Igor Haša

 

• Keramika
15 hodin

Techniky a metody ručního tvarování – hloubení, vymačkávání z ruky, vytváření z válečků a stavění z pruhů. Práce na hrnčířském kruhu. Glazování poléváním, nanášení glazury štětcem. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v dílně.

Lektorky: Květuše Cempírková, Radmila Kadlecová, Jaroslava Kalátová, Jaroslava Anýžová

 

• Můj kamarád počítač
16 hodin

Možnosti využití počítače k zefektivnění aktivit souvisejících s pedagogickou činností.
Tvorba dokumentů a vedení evidence (Word, Excel), nahrávání do USB, vypalování CD a DVD.
Vytvoření letáku, jednoduché brožůrky. Kreslení, obrázky, prezentace (PowerPoint).
Propagace v médiích – úprava fotografií, článek s fotografiemi.
Využití internetu – adresy, využití poštovního klienta.

Lektoři: Mgr. Miloš Kejklíček, Lukáš Schovanec
 

6) Akreditace č. 16 230/2010-25-427 (platná do 5.9.2013)

• Psychologické základy práce s dětmi a mládeží v oblasti volného času
6 hodin

Osobnost člověka – struktura, vlastnosti. Sociální psychologie - role, styly řízení, motivace. Sociální komunikace, verbální a neverbální prostředky, úskalí.

Lektorka: PhDr. Vladislava Šídlová

 

• Školní vzdělávací program ve školském zařízení
16 hodin

Legislativní rámec. Obsahové naplnění klíčových kompetencí. Práce s projektem. Základy evaluace.

Lektoři: Bc. Vlastimila Faiferlíková, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Eva Hrbáčková, RNDr. Milan Macek, CSc.

 

• Škola v přírodě
16 hodin

Seznámení s náležitostmi nutnými pro zdárný průběh školy v přírodě – organizačními, právními, programovými, atd. Příprava programu pro volný čas dětí.

Lektoři: Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Eva Hrbáčková, Mgr. Pavla Osvaldová

 

• Výchova k dobrovolnictví
64 hodin (24 h prezenčně, 40 h blended learning)

Formy dobrovolnictví v ČR. Koordinátor dobrovolníků. Motivace k dobrovolnictví mládeže. Metodika přípravy a realizace pilotáže vzdělávacích programů, právní rámec dobrovolnictví v ČR.

Lektoři: Mgr. Bohdana Břízová, PhDr. Dagmar Cruzová, B.Th. Michal Čančík, Mgr. Lenka Černá, Andrea Hacková, Mgr. Tomáš Hendrych, Mgr. Bc. Zuzana Hloušková, Michaela Jandová, Mgr. Šárka Koubová, Bc. Kateřina Kudějová, Ing. Lenka Mikolášková, Bc. Hana Neugebauerová, DiS, Bc. Barbora Švaříčková, PhDr. Jiří Tošner, Mgr. Zuzana Vaculíková

 

• Multikulturní výchova
64 hodin (24 h prezenčně, 40 h blended learning)

Osobní postoj identity a odlišnosti formou zážitku. Cíle a postupy v multikulturním vzdělávání dětí a mládeže. Tvorba efektivních vzdělávacích programů pro děti a mládež. Příprava, řízení, monitoring a evaluace pilotních programů.

Lektoři: MUDr. Jiří Ježek, Mgr. Bc. Denisa Dohányosová, DiS.

 

• Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství
64 hodin (24 h prezenčně, 40 h blended learning)

Participace – vymezení, principy, smysl, právní rámec. Stávající způsoby a možnosti zapojování mládeže do veřejného života, příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. Státní správa a samospráva – struktura, organizace, administrativní procesy. Metody rozvoje komunikačních kompetencí mládeže – facilitace, debatování, argumentace. Dotace a granty, příprava žádostí, základy managementu projektu.

Lektoři: PhDr. Ing. Pavel Mička, Ing. Věra Slezáková, Mgr. Libuše Králová, Bc. František Havlín, PhDr. Hana Stelzerová, Jaromír Boubal

 

• Mediální výchova a medializace
64 hodin (24 h prezenčně, 40 h blended learning)

Média dnes – rozhlas, televize, tisk, internet. Základy public relations. Reklama. Mediální trénink – způsob projevu v jednotlivých médiích, mimoverbální komunikace, předtáčené a živé vystoupení.

Lektoři: Mgr. Václav Sochor, Mgr. David Klimeš, Mgr. Libuše Králová, Bc. František Havlín, Ing. Věra Slezáková

 

• Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
64 hodin (24 h prezenčně, 40 h blended learning)

Druhy speciálních vzdělávacích potřeb, jejich projevy, specifika týkající se volného času, zájmového a neformálního vzdělávání. Příprava skupiny na příchod dítěte se SVP, spolupráce s rodiči a pedagogy, zásady pozitivní komunikace. Související legislativa. Získávání financí.

Lektoři: PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D., Mgr. Zdeněk Toušek, Mgr. Apolena Šauerová, Mgr. Jan Sýkora, Bc. Zuzana Sýkorová

 

• Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání
64 hodin (24 h prezenčně, 40 h blended learning)

Měření klimatu dětských kolektivů, možnosti jeho ovlivňování. Druhy rizikového chování u dětí a mládeže, příčiny vzniku, možnosti prevence. Síťování. Příklady dobré praxe, příprava vlastních projektů.

Lektoři: Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Pavel Vacek Ph.D, PhDr. Václav Bělík Ph.D., PhDr. Ivan Růžička Ph.D., Mgr. Radek Tejc

 

• Studium pedagogiky volného času
200 hodin prezenčně (studium + zkoušky a obhajoby), 56 hodin e-learning

Obecná didaktika. Aplikovaná psychologie – osobnost. Dynamika skupiny. Komunikativní dovednosti a jejich kultivace. Osobnostní a sociální rozvoj, sebereflexe, pedagogická reflexe. Využití zážitkové pedagogiky. Prezentace a efektivní nabídka. Legislativa.

Lektoři: Mgr. Barbora Polívková, Mgr. Renata Vordová, Doc.PhDr. Soňa Hermochová, CSc., Mgr. Michal Vozobule, PhDr. Eva Lukavská, PhD., Mgr., MgA. Roman Černík, Mgr. Jan Sýkora, RNDr. Milan Macek, CSc.

 

• Příprava a vzdělání lektorů, hodnotitelů … pro nadané žáky a studenty
24 hodin prezenčně

Metodika psaní odborné práce. Vedení prací, hodnocení, rétorika a prezentace prací. Medializace výstupů. Autorská práva. Příklady dobré praxe, mezinárodní zkušenosti. Identifikace talentů. Legislativa. Vícezdrojové financování. Týmová práce, uplatňování v praxi.

Lektoři: PhDr. Hana Brožková, Ph.D., Ing. Tomáš Doseděl, Ing. Miroslava Fatková, PhDr. Eva Havlíčková, Ing. Bc. Ladislav Chmela, Mgr. Jitka Kačerová, PaedDr. Zdeňka Kašparová, Doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc., Mgr. Jitka Macháčková, PaedDr. Marie Pešová, CSc., JUDr. Jiří Pleva, Ing. Miroslav Sedláček, CSc., doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc., PaedDr. Milan Škrabal
 

7) Akreditace č. 25 579/2010-25-602 (platná do 2.12.2013)

• Regenerace sil pedagoga volného času
6 hodin

Péče o zdraví prostřednictvím účinné psychohygieny. Sebereflexe vlastních tendencí k psychohygieně, způsoby regenerace vlastního osobního potenciálu.

Lektorka: PhDr. Vladislav Šídlová

 

• Drobné hry pro děti mladšího školního věku
8 hodin

Soubory her a činností s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí. Kontaktní hry, hry s padákem, hry bez materiálové náročnosti a náročnosti na přípravu, hry do místnosti.

Lektoři: Bc. Zdeněk Krákora, Mgr. Radek Ježowicz

 

• Pohybové hry pro děti mladšího školního věku
8 hodin

Soubory her a činností s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí. Honičky, hry ve skupinách, psychomotorické, běžecké a štafetové, míčové, kontaktní, úpolové.

Lektoři: Bc. Zdeněk Krákora, Mgr. Radek Ježowicz

 

• Pomůže mi počítač?
6 hodin

Kurz pro začínající uživatele – pedagogy. Základní informace o kancelářských aplikacích, úpravě a vypalování fotografií, vyhledávání informací a dalším využití internetu.

Lektoři: Mgr. Radek Ježowicz, Mgr. Miloš Kejklíček, Lukáš Schovanec

 

• Základy aerobiku pro vedoucí zájmových útvarů
65 hodin

Zvládnutí požadavků daných úrovní kvalitního instruktora aerobiku pro dětské zájmové kolektivy. Osvojení praktických dovedností metodického postupu a techniky; získání teoretických znalostí včetně zásad bezpečnosti a ochrany zdraví.

Lektorka: Kateřina Bímanová

 

• Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí
8 hodin

Seznámení s novinkami v oboru v rámci pravidel uznávaných ve státech EU. Upevnění a rozšíření znalostí v oblasti první pomoci, problematiky dětských nemocí a úrazů, alergických a dalších akutních příhod, návykových látek.

Lektor: Bohumil Taraba

 

• Rizikové chování
8 hodin

Základní pojmy (gamblerství, závislost na virtuálních drogách, návykové látky, šikana). Primární prevence na školách a ve školských zařízeních, legislativa, modelové situace.

Lektorka: Mgr. Danuše Netolická


8) Akreditace č. 32 792/2010-25-767 (platná do 21. 12. 2013)

• Klíčové kompetence a jejich rozvíjení
16 hodin

Různé modely životních kompetencí, metody jejich učení. Vytváření aktivit pro rozvoj jednotlivých životních kompetencí.

Lektor: Mgr. Aleš Bednařík• Základy marketingu
16 hodin

Základní pojmy z oblasti marketingu. Koncepce firemního marketingu od plánu a výzkumu až po audit.

Lektoři: PhDr. Jaroslav Jindra, Mgr. Petr Vinš• Základy fundraisingu
8 hodin

Způsoby financování organizací. Fáze projektového cyklu, nástroje plánování, implementace, evaluace, monitoring.

Lektoři: Mgr. Petr Vrzáček, PhDr. Jaroslav Jindra

 

• Příprava projektu
16 hodin

Orientace v operačních programech SF EU. Tvorba žádosti. Podmínky realizace projektu dotovaného z ESF.

Lektoři: Mgr. Jan Horký, Mgr. Ivo Jupa, PhDr. Jaroslav Jindra

 

9) Akreditace č. 11759/2011-25-241 (platná do 13. 6. 2014)

• Další kompetence potřebné k práci pedagoga v zájm. vzdělávání
184 hodin

Seznámení se s tématem strukturovaného dramatu a prací s textem, prevencí rizikového chování dospívajících, psychohygienou, projektovým řízením, strategickým plánováním a etickou výchovou.

Lektoři: Mgr. Renata Vordová, PhDr. Petr Hrouzek, PhD., Mgr. Martin Brestovanský, PhD., Mgr. Michal Vozobule, Mgr. Radek Marušák, PhD.

 

• Informace on-line, tvorba i-katalogů
8 hodin

Rozšíření znalostí o zdrojích informací, jejich sběru, třídění, klasifikaci a ověřování. Naučení se základním postupům při sestavování i-katalogů.

Lektoři: Bc. Pavel Dvořák, Ing. Jan Menšík, Bc. Gabriela Hrdinová

 

• Jak se stát žurnalistou/redaktorem internetového časopisu
8 hodin

Zorientování se v základech redaktorské práce, včetně diskuse o kompetencích a náplni práce žurnalisty. Získání vědomostí, jak správně archivovat články a fotografie.

Lektoři: Bc. Pavel Dvořák, Ing. Jan Menšík

 

• Jak vystavět hru II.
32 hodin

Prohloubení znalostí získaných na kurzu Jak vystavět hru I. Sestavení herního plánu, rozbor výchovně vzdělávacích cílů.

Lektoři: Mgr. Pavel Rampas, PhDr. Markéta Jansová

 

• Krizová intervence v praxi
8 hodin

Seznámení se s prací v krizi, modelové situace, reakce těla při stresu a krizi, porozumění projevů vlastního těla, psychogymnastika zaměřená na krizi.

Lektoři: PhDr. Vladimír Zikmund, PhDr. Jiřina Sutnarová

 

• Moderní deskové hry a klíčové kompetence 1.
6 hodin

Typy her, vhodnost pro různé věkové skupiny a vztah ke klíčovým kompetencím. Pravidla nejrozšířenějších her. Organizace akcí pro veřejnost, turnaje. Novinky v oblasti deskových her.

Lektoři: Mgr. Jan Vodička, Mgr. Iveta Vodičková, PaedDr. Tomáš Houška

 

• Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2.
16 hodin

Řízení turnaje, turnajové systémy. Rozhodčí moderních deskových her.

Lektoři: Mgr. Jan Vodička, Mgr. Iveta Vodičková, PaedDr. Tomáš Houška

 

• Prevence rizikového chování
32 hodin

Získání náhledu na spektrum rizikových forem chování dětí a mládeže a jejich prevence (návykové látky, šikana, kriminální jednání, další formy závislostního chování, rasismus, xenofobie).

Lektoři: Mgr. Renata Vordová, PhDr. Petr Hrouzek, PhD.

 

• Prevence syndromu vyhoření
128 hodin

Pedagogický projekt - zaměření na práci s problémovými dětmi, projekce problémů dětí do vytvářeného CD a možnostmi jejich osvětlení a řešení. Dramatická výchova - práce s příběhem. Zážitková pedagogika - ucelený vystavěný program pro pobytové akce, psychohygiena.

Lektoři: Bc. Vlastimila Faiferlíková, Mgr. Renata Vordová, PhDr. Petr Hrouzek, PhD., Mgr. Radek Marušák, PhD.

 

• Projekt v praxi, aneb Natoč si své CD
36 hodin

Rozvoj a další inspirace pro práci s projektem a všemi fázemi jeho realizace. Stanovení základních cílů, postupů, pravidel, motivace účastníků. Praktická příprava projektu a realizace projektu (tvorba textů, dramatizace, nahravání), reflexe.

Lektoři: Mgr. Barbora Polívková, Mgr. Zdeněk Roller

 

• Projektové řízení a strategický management
32 hodin

Seznámení se se základními aspekty projektového řízení, strukturou a aplikací strategického plánování organizace a základy fundraisingu včetně přehledu dostupných veřejných a privátních zdrojů.

Lektor: Mgr. Michal Vozobule

 

• Psychohygiena
32 hodin

Vhled do možností péče o sebe jako o profesionály v pedagogické praxi, prostor pro relaxaci, nalezení zdrojů profesního rozvoje a jeho bezpečného udržování v kontextu profesní praxe.

Lektor: PhDr. Petr Hrouzek, PhD.

 

• Public relations
8 hodin

Pojem marketing, specifika marketingu služeb, komunikační nástroje. Definice PR, základní charakteristiky jednotlivých složek. Jak jednat s médii.

Lektoři: PhDr. Jaroslav Jindra, Mgr. Petr Vinš

 

• Rozvoj pedagogických dovedností pro přímý výkon praxe
160 hodin prezenčně, 56 hodin přímá práce s cílovou skupinou, 12 hodin e-learning

Rozvoj pedagogických kompetencí pro práci se skupinou s ohledem na individuální potřeby členů skupiny v oblastech: dynamika skupiny, speciální pedagogika, etická výchova, osobnostně-sociální výchova, výstavba cíleného programu pro konkrétní skupinu.

Lektoři: Mgr. Barbora Polívková, Mgr. Renata Vordová, PhDr. Petr Hrouzek, PhD., Mgr. Martin Brestovanský, PhD., Mgr. Radek Marušák, PhD.

 

• Řízení času
8 hodin

Získání uceleného pohledu na svůj Time management, posílení silných stránek, identifikace slabých míst. Návyky a jejich vliv, týdenní plánování, naučit se odmítat.

Lektor: PhDr. Jaroslav Jindra

 

• Sebereflexe pedagoga zájmového vzdělávání
6 hodin

Zaměřeno na otázky „Jaký jsem?“ a „Jak působím navenek?“. Seznámení s aktuálními poznatky z oboru psychologie osobnosti.

Lektor: PhDr. Vladislava Šídlová

 

• Tvorba webových stránek
8 hodin

Seznámení se s HTML jazykem, jeho strukturou a modifikacemi a prací se soubory v síti. Naučit se stránky „stylovat“.

Lektoři: Zdeněk Siblík, Ing. Jan Menšík

 

• Úvod do komunikace a interakce
8 hodin

Základní pojmy z oblasti komunikace, jejich význam, formy. Praktický nácvik komunikačních dovedností v různých rolích, obohacení slovní zásoby, verbální empatie a kreativita, rozvíjení nonverbální metody komunikace a komunikačních konfliktů.

Lektor: PhDr. Andrej Drbohlav

 

• V prašanu i na ledě
8 hodin

Správná metodika výuky a pravidla bezpečnosti při nácviku lyžování s předškolními a mladšími školními dětmi (lyžařská výzbroj a výstroj, ochranné pomůcky, hry na lyžích, přenášení váhy, rovnovážná cvičení, jízda na vleku, carvingový oblouk).

Lektoři: Mgr. Monika Štěpánová, Mgr. Alena Lesáková, Petr Lesák

 

• Základní pojmy z pedagogiky a psychologie I.
8 hodin

Teoretická příprava, mezinárodně historické zázemí a vývoj pedagogicko-psychologických zákonitostí edukační interakce. Praktická cvičení pedagogických metod.

Lektor: PhDr. Andrej Drbohlav

 

• Základní pojmy z pedagogiky a psychologie II.
8 hodin

Převedení poznatků z první části kurzu (Pedagogika a psychologie I.) do praxe a rozvíjení aktivní komunikace. Rozvoj empatie, vytváření pozitivních konfliktů, zpracování negativních konfliktů, supervize kolektivní dynamiky a rozvoj psychických vlastností u jednotlivců.

Lektor: PhDr. Andrej Drbohlav

 

• Zážitková pedagogika
32 hodin

Pravidla a postupy stavby programu pro pobytovou akci pro cílovou skupinu dětí ve věku 6 - 11 let.

Lektor: Mgr. Jan Sýkora

 

• Zdravotník zotavovacích akcí
40 hodin

Základy stavby a funkce lidského těla. První pomoc. Základy zdravotnické dokumentace. Práva a povinnosti zdravotníků na zotavovacích akcích. Péče o nemocné, hygiena a epidemiologie.

Lektoři: Bohumil Taraba, František Serbus, MUDr. Martina Šišáková, PhDr.

 

10) Akreditace č. 18533/2011-25-447 (platná do 7. 8. 2014)

• Příklady dobré praxe
8 hodin

Volnočasové aktivity školských zařízení (zkušenosti jednotlivých účastníků se získáváním nových nápadů). Praktické ukázky, DVD prezentace. Metodické pokyny. Prezentace vlastního příkladu dobré praxe. Tematické okruhy příkladů dobré praxe. Vlastní tvorba příkladů dobré praxe a jejich prezentace.

Lektor: Naděžda Kalábová

 

• Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením
16 hodin

Vytváříme z přírodního materiálu. Přírodovědné znalosti a dovednosti. Přírodovědné vytváření. Hry se zvířátky. Putování s lesními skřítky. Skřítkovy tajné šifry. Pohádkový les. Pohybové hry v přírodě. Pohybové hry v přírodě. Říše živočichů. Přírodovědné úkoly. Cesta za pokladem. Šiškiáda. Veršování se zvířátky. Co se děje v Pohádkovém lese.

Lektor: Naděžda Kalábová

 

• Geocaching – trendová hra
8 hodin

Seznámení s pojmy a názvoslovím. Základy a pravidla hry. Technické vybavení - mapy, připojení k internetu, GPS zařízení. Příprava na terén. Zakládáme svoji ,,kešku“. Praktický odlov v terénu – demo poklady.

Lektor: Mgr. Vlastimil Ježek

 

• Úvod do problematiky extremismu
8 hodin

Definice extremismu, lidská práva, svoboda projevu. Ultrapravice. Ultralevice. Právní a sociologické aspekty extremismu.

Lektor: Bc. David Lebeda

 

• STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Manažerské dovednosti vedoucích pracovníků zájmového vzdělávání

275 hodin

Vzdělávací program je rozdělen do tří na sebe navazujících ročníků. Obsah programu vychází ze skutečných vzdělávacích potřeb především pro ředitele a vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání, je zaměřen na propojení teorie s praxí.
První ročník je zaměřen na zvyšování úrovně klíčových kompetencí vedoucího pracovníka a jeho přípravu k implementaci změn vedoucích k trvalému rozvoji organizace. Cílem tohoto ročníku je zvýšení manažerských kompetencí vedoucích pracovníků s větším zaměřením na tzv. tvrdé dovednosti (analýza organizace, příprava dlouhodobé koncepce pro další období včetně principů fungování organizace, kterou řídí).
Ve druhém ročníku již vedoucí pracovníci ve spolupráci se svými kolegy zavádějí změny formou postupných kroků. Cílem druhého ročníku je rozvoj tzv. měkkých dovedností vedoucích pracovníků tak, aby dokázali implementovat participační řízení do činnosti organizace. Rovněž jde o rozvoj týmové spolupráce. Podíl pracovníků na řízení se zvyšuje, využívají se k tomu dané nástroje (brainstorming, brainwriting, mřížka dopadu a uskutečnitelnosti, myšlenkové mapy…).
Ve třetím ročníku tyto změny institucionalizují. Cílem 3. ročníku je zabezpečit plánovitý a promyšlený přístup ke zlepšování efektivnosti organizace. SVČ či jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání standardizuje principy „Učící se organizace“ jako základní normu rozvoje.

Lektoři: PhDr. Jaroslav Jindra, Ing. Milan Appel, Mgr. Aleš Bednařík, Mgr. Vladimíra Dvořáková, PhDr. Marek Herman, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Ivo Jupa, RNDr. Milan Macek, CSc., PaedDr. Olga Medlíková, Mgr. Jaroslav Ondráček, Ing. Ludmila Pohanková, Mgr. Petr Vinš

 

11) Akreditace č. 28296/2011-25-667 (platná do 25. 1. 2015)

• Aplikovaná psychologie
44 hodin

Vymezení pojmu SKUPINA, druhy skupin. Pochopení pojmu SOCIALIZACE. Práce s tématem SOCIÁLNÍ DYNAMIKA. Osobnost pedagoga v rámci pedagogického procesu. Pedagogický proces.

Lektor: Mgr. Barbora Polívková

 

• Dramatická výchova – práce s příběhem
32 hodin

Význam a historie dramatické výchovy. Inspirativní inscenace dětských kolektivů. Improvizační cvičení na různá témata. Práce s příběhem – „Perníková chaloupka“. Didaktická reflexe. Práce s tématem v příběhu. Práce s příběhem zaměřená na řešení morálního dilematu.

Lektoři: Mgr. Renata Vordová, Mgr. Radek Marušák, PhD.

 

• E-learningové studium pedagogiky volného času
96 hodin

Základy obecné pedagogiky, pedagogiky volného času. Základy sociální pedagogiky a psychologie. Základy psychologie pro pedagogy. Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga.

Lektoři: Mgr. Barbora Polívková, Mgr. Petra Bláhová

 

• Irské tance
36 hodin

Úvod do historie a současnost irských tanců, druhy a rytmy irských tanců, části taneční lekce. Základní techniky irských tanců v reelovém rytmu. Základní kroky irských tanců. Základní kroky v jigovém rytmu. Věkové zvláštnosti dětí a mládeže, bezpečnost při tanci. Pravidla společenských irských tanců. Principy tvorby choreografie a vytvoření jednoduché choreografie v týmech. Tvorba a výuka vlastní krátké choreografie pro děti a mládež, zásad při výuce techniky, časté chyby s ohledem na děti a mládež v zájmovém vzdělávání, vedení lekcí irského tance.

Lektor: Ing. Marie Dernovšková

 

• Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
32 hodin

Rámcové seznámení s tématem, formami a strukturou výuky. Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami. Vliv poruch a postižení na pedagogické procesy. Integrativní a inkluzivní speciální pedagogika. Dítě s poruchou či postižením v běžné třídě, dětské skupině. Strukturovaná práce na přípravě a modelování výukové/volnočasové jednotky
v rámci inkluzivní speciální pedagogiky. Strukturovaná kolokviální oponentura.

Lektor: PhDr. Petr Hrouzek PhD.

 

• Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém vzdělávání
12 hodin

Základní pojmy v oblasti klíčových kompetencí v zájmovém vzdělávání. Klíčová kompetence komunikativní. Klíčová kompetence k řešení problémů. Klíčová kompetence sociální a personální. Hodnocení klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Lektoři: Mgr. Eva Burdová, Mgr. Danuše Netolická

 

• Studium pedagogiky
256 hodin

Základy obecné pedagogiky, pedagogiky volného času. Základy sociální pedagogiky a psychologie. Základy psychologie pro pedagogy. Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga.

Lektoři: Mgr. Barbora Polívková, Mgr. Renata Vordová, Doc. PhDr. Soňa Hermochová CSc., Mgr. Michal Vozobule, PhDr. Eva Lukavská PhD., Mgr., MgA. Roman Černík, Mgr. Jan Sýkora, RNDr. Milan Macek CSs.

 

• Tvořivé hry s fantazií
8 hodin

Hry s pohádkou. Hry s čísly a geometrickými tvary. Hry s písmenky a se slovy. Hry k zamyšlení. Výtvarně - tvořivé hry.

Lektor: Naděžda Kalábová

 

• Zážitkové aktivity pro neformální vzdělávání
32 hodin

Úvod do problematiky, historie a současnost, základní pojmy. Kdy používat zážitkové aktivity, metodické základy, výhody a rizika využití zážitkových aktivit. Výběr aktivit s ohledem na vzdělávací cíl, objektivní a subjektivní podmínky, rizika při využívání zážitkových aktivit. Třídění aktivit, rejstříky. Zdroje zážitkových aktivit a inspirace. Pomůcky a technické prostředky pro zážitkové akce. Motivace účastníků, různé druhy motivace - včetně propagace. Uvádění zážitkových aktivit a akcí, výklad pravidel, řízení a sledování průběhu, adekvátní ukončení a vyhodnocení aktivity. Logistika, plán akce, zajištění bezpečnosti, rizika jejich prevence. Tvorba nových aktivit a adaptace zážitkových prvků do stávajících vzdělávacích programů.

Lektoři: František Serbus, Mgr. Petra Rychecká

 

12) Akreditace č. 39398/2011-25-881 (platná do 14. 12. 2014)

• Já, občan Evropy
12 hodin

Vstup do tématu „Evropská dimenze a evropské občanství“. Jak pracovat s evropskou dimenzí v neformálním vzdělávání. Reflexe osobní role jako občana a reflexe vnímání evropského prostoru. Podpora kreativity a způsobů hledání informací o celoevropských tématech. Evropa a její význam v české společnosti.

Lektor: Ondřej Lochman, Mgr.,Ph.D.

 

• Manažerské minimum
16 hodin

Strategické řízení. Osobnost manažera. Rozvoj lidských zdrojů. Právo pro manažery.

Lektor: Ing. Mgr. Hana Janiková

 

• Nové metody a tvorba her
16 hodin

Základní pojmy v oblasti hry. Cyklus učení prostřednictví zážitku. Variace her podle cíle. Inscenační metoda. Aktivizační metody. Tvorba her a jejich oponování.

Lektoři: Mgr. Petra Rychecká, Mgr. Pavel Rampas

 

• Novinařina pro pedagogické pracovníky
6 hodin

Aktivita na tvořivost – tvorba vlastní básně. Aktivita na popis – špionáž na vědecké výstavě v Japonsku. Aktivita na práci s časem – tvorba v limitovaném čase. Aktivita na tiskovou zprávu – co, kdy, kdo, kde, jak, proč? Tvorba školních časopisů – prezentace jednotlivých počinů. Aktivita na tvořivost – komiks.

Lektor: MgA. Petr Kantor

 

• Osobnostní a sociální výchova
32 hodin

Teorie OSV, historie. Techniky zaměřené na sebepoznání. Rizika a hranice OSV se zaměřením na téma sebepoznání v rámci technik a aktivit v DDM, ŠD a ŠK s velkým důrazem na osobnost pedagoga, etiku a cíle. Techniky zaměřené na sebehodnocení. Vzájemná reflexe ve skupině. Role ve skupině – cílená práce v konkrétní fázi dynamiky skupiny. Kooperace a kompetice. Řešení morálního dilematu – cvičení, řešení morálního dilematu – didaktika. Empatický rozhovor – teorie.

Lektor: Mgr. Renata Vordová

 

• Sociální sítě - dobrý sluha, zlý pán
6 hodin

Seznámení se problematikou sociálních sítí. Praktické osvojení sociálních sítí. Příležitosti a nástrahy sociálních sítí. Regulace a výchova v souvislosti se sociálními sítěmi.

Lektor: Mgr. David Klimeš
 

13) Akreditace č. 6187/2012-25-110  (platná do 16. 4. 2012)

Naučte se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně I.

Ukažte veřejnosti, jak jste dobří aneb Public relations nekoušou

8 hodin

Úvod do tématu  - Image organizace - Media relations a jak na novináře - Kreativní práce s textem  - PR on-line - Fotografie a video v propagaci organizace.

Lektor: Mgr. Petr Vinš

 

Naučte se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně II.

Ukažte veřejnosti, jak jste dobří aneb Public relations opravdu nekoušou

15 hodin

Definice a funkce public relations (PR) - Image a nositelé image - Identita organizace, firemní kultura, PR a reklama - Komunikační strategie, komunikační plán - Design - Text v propagaci organizace - Tisková zpráva jako komunikační prostředek - PR on-line - Press relations a jak na novináře - Krizová komunikace - Tvorba vlastního komunikačního plánu.

Lektor: Mgr. Petr Vinš

 

Systém přípravy, rozvoje a vedení pedagogů volného času I.

8 hodin

Jak se stát mentorem pedagogického procesu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání - Minimum pedagoga volného času - Práce se vzdělávacím modulem - Nabídka dalších vzdělávacích aktivit v rámci DVPP.

Lektor: Mgr. Petra Bláhová, Bc. Vlastimila Faiferlíková

 

Lovci zvuků

15 hodin

Rozehřívací aktivity - Pohybová cvičení zacílená na práci s dechem a rytmem - Herecká cvičení zaměřená na práci s hlasem v prostoru, na rozvoj neverbální a verbální komunikace - Práce s projektem - Práce s dechem jako pomocníkem při stresu a NŽS - Samotné nahrávání - Shrnutí průběhu celého projektu.

Lektor: Mgr. Barbora Polívková, Mgr. Zdeněk Roller

 

KOMPAS

Výchova mládeže k lidským právům krok za krokem

8 hodin

Rada Evropy a její koncept výchovy k lidským právům - Kompas v praxi.

Lektor: Mgr. Jolana Dočkalová

 

Kurz školního carvingového lyžování

28 hodin

Teoretická výuka - Praktická výuka (Specializovaná průprava pro nácvik carvingu I.) -

Praktická výuka (Specializovaná průprava pro nácvik carvingu II.) - Praktická výuka (Specializovaná průprava pro nácvik carvingu III.) - Praktická výuka (Specializovaná průprava pro nácvik carvingu IV.)

Lektor: Ing. Jaroslav Frič

 

14) Akreditace č. 16764-2012-25-308  (platná do 14. 5. 2015)

Tradiční Velikonoce

8 hodin

Motivace dětí k tvořivým činnostem - Bezpečnost při práci s dětmi a používání nářadí a náčiní - Techniky barvení a zdobení kraslic, slámové kraslice, barvení tuší - Vrtané kraslice, postupné zpracování, vrtání na brusce, pilníčky, savování, malování konturou.

Lektor: Ing. Božena Šroubková

 

Netradiční vánoční ozdoby

8 hodin

Motivace dětí k tvořivým činnostem - Bezpečnost při práci s dětmi a používání nářadí a náčiní - Drátkované vánoční ozdoby (praktická výuka) -  Nešitý patchwork a artyčokové ozdoby (praktická výuka) - Enkaustika (praktická výuka).

Lektor: Běla Kavinová

 

Fundraisingová strategie

24 hodin

SWOT analýza organizace - Fundraising - FR plány - Zpracování grantové žádosti - Metody fundraisingu - Stanovení potřeb a cílů organizace - Vztahy s podporovateli.

Lektor: Ing. Ludmila Pohanková

 

Zdravé klima a primární prevence v kontextu ohrožení dětí a mládeže

6 hodin

Úvod do problematiky - Týrání a zneužívání dětí a mládeže - Nebezpečí sociálních sítí - kyberšika, sexting a kybergrooming - Vysoké nároky na děti, sebevraždy dětí a obtěžování dětí.

Lektor: Mgr. Danuše Netolická

 

Právnicko – ekonomické minimum

8 hodin

Právní vědomí - Ekonomické informace - Mezilidské vztahy.

Lektor: JUDr. Jana Šmejcová