Národní institut pro další vzdělávání

Neformální vzdělávání

Vzdělávací modul - uživatelská příručka

Řada z vás, milí čtenáři, jste jistě absolvovala nebo budete chtít absolvovat nějakou vzdělávací akci. V tomto příspěvku najdete manuál ke vzdělávacímu modulu. Před přihlášením se na vzdělávací akci doporučujeme si tento návod přečíst.

Vzdělávací modul v2 - uživatelská příručka

 

Kompletní uživatelskou příručku si zde můžete stáhnout ve formátu PDF.

Pro ostatní uživatele si můžete prohlédnout příručku ve formátu HTML. Listovat v dokumentu lze pomocí hypertextových odkazů.

Obsah

1. Úvod

2. Filosofie práce

Účel aplikace

Možnosti využití

Čím jsme jiní

Základní funkcionality

Výstupy

Výstupy z modulu vzdělávání

Výstupy z EN

Proces vytvoření a realizace akce

Uživatelské role

Postup vytvoření a realizace akce

3. Prostředí aplikace

Prohlídka nabízených vzdělávacích akcí

Registrace a přihlášení se do systému

4. Realizace akce z pohledu uživatele

Přihlášení uživatele na vzdělávací akci

Ukončení studia

Výstupní evaluační dotazník

Hodnocení lektora

Hodnocení organizace

Uzavření vzdělávací akce lektorem

Osobní kompetenční portfolio

Přínos pro praxi

5. Tvorba vzdělávací akce

Založení vzdělávací akce

Tvorba evaluačního dotazníku

6. Schválení akce

a) garantem

b) korektorem

7. Vyhlášení akce – organizační pracovník

Zadání organizačních dat o realizaci akce

Přiřazení lektora

Odstranění lektora

8. Vyhodnocení akce

Statistiky vzdělávací akce

 

1. Úvod

Z výroční zprávy Národního institutu dětí a mládeže vyplývá, že našim posláním je být odborným zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti státní podpory a ochrany mládeže. Naší ambicí je stát se českým národním centrem zájmového a neformálního vzdělávání. Neformálním vzděláváním se přitom rozumí jakékoliv systematické výchovné působení kromě školní docházky (to je „formální vzdělávání“) a samotné výchovy v rodině.

Pokud jeho nositeli jsou školská zařízení (střediska volného času, školní kluby a družiny), hovoří se zpravidla o zájmovém vzdělávání.

Právě systematický přístup nás vede k systematické podpoře vzdělávání. V rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Klíče pro život jsme vybudovali ve spolupráci s vybranými lektory tzv. Vzdělávací portál zájmového a neformálního vzdělávání, který podporuje jednak organizaci a jednak hodnocení úrovně posunu znalostí či dovedností a postojů frekventantů vzdělávacích akcí.

2. Filosofie práce

Účel aplikace

Tento elektronický systém podpory vzdělávání vznikl v rámci projektu Klíče pro život.

Je tvořen třemi základními moduly:

1. Vzdělávací modul – pro organizaci vzdělávacích akcí.

2. Evaluační nástroj – pro evaluaci klíčových kompetencí účastníka vzdělávacích akcí a lektora, resp. organizace akce.

3. Learning management system – pro elearningovou podporu studia.

Základním výstupem pro absolventa vzdělávacích akcí je Osobní kompetenční portfolio, které je tvořeno souhrnem klíčových kompetencí, které si absolvent rozvíjel v rámci vzdělávacích aktivit. V tomto dokumentu je popsán vzdělávací modul s evaluačním nástrojem.

Možnosti využití

V rámci celoživotního učení a s rozvojem mobility pracovní síly nabývá na významu i uznávání neformálního vzdělávání. Celý elektronický vzdělávací systém je určen pro organizaci a realizaci zájmového a neformálního vzdělávání. Využívat ho mohou v první řadě frekventanti našich vzdělávacích akcí z pohledu běžného uživatele, tedy účastníka vzdělávací akce, dále pak lektoři vzdělávacích aktivit ke zjišťování vstupních znalostí frekventantů, resp. k jejich posunu během vzdělávání a pochopitelně organizátoři k zajištění organizačních záležitostí kolem pořádání akcí.

Pro každého absolventa vzdělávací akce systém vygeneruje jeho osobní vzdělávací portfolio, ve kterém budou kromě osobních údajů také přehled absolvovaných vzdělávacích akcí a z každé z nich výsledný kompetenční profil, popisující dosažené kompetence po akci.

Momentálně pracujeme na grafickém ztvárnění tohoto portfolia. Berte prosím proto následující návrh jako pracovní:

V další etapě realizace projektu je dopracování systému tak, aby si mohl registrovaný uživatel do svého portfolia zadávat vlastní poznámky a to jednak jako komentáře k jednotlivým absolvovaným akcím a jednak vlastní vzdělávací aktivity realizované formou samostudia. Toto vzdělávací portfolio může složit časem jako součást dokumentů Europassu, případně jako „kompetenční“ příloha k CV.

V další etapě vývoje tohoto nástroje uvažujeme o tom, že by ho mohly využívat i další, externí volnočasové organizace pro organizaci svých vzdělávacích akcí. To jim umožní kromě digitalizace organizace vzdělávacích akcí také pomocí evaluačního nástroje sledovat posun rozvoje klíčových kompetencí u svých dětí a mládeže. Příklad takového vzdělávacího subportálu SVČ Lužánky je na přiloženém obrázku.

Opět se jedná o pracovní návrh, dostavba tohoto „externího“ modulu se plánuje na podzim tohoto roku.

Čím jsme jiní

Díky postavení NIDM jako organizace s celorepublikovým dosahem, odborným obsahem naší činnosti jsme zvolili systémový přístup, který koresponduje s novou vzdělávací politikou formálního vzdělávání. Celý systém je postaven na možnosti hodnocení úrovně rozvoje klíčových kompetencí před zahájením vzdělávací akce, bezprostředně po její skončení a ještě přínosu pro praxi po minimálně půlročním odstupu.

Cíle vzdělávacích akcí, resp. jejich dílčích vzdělávacích aktivit vytváří lektor, který také se sebranými (vyplněnými) daty pracuje. Jednotlivé vzdělávací akce jsou řazeny po oblastech (klíčových aktivitách projektu). Každá oblast má svého odborného garanta, který sleduje odbornou i organizační úroveň vzdělávacích akcí a komunikuje s lektorským týmem.

Pro běžného uživatele přináší celý systém několik zásadních výhod:

1. Možnost posouzení vstupní úrovně rozvoje klíčových kompetencí v základních oblastech vzdělávání. Forma vstupní autoevaluace je zprostředkována testem, zájemce o účast si vyplní dotazník a podle výsledků buď na akci nastoupí nebo si vybere jinou, vhodnější akci.

2. Možnost hodnocení výstupní úrovně rozvoje klíčových kompetencí, opět prostřednictvím testu.

Na základě obou hodnocení pak lze snadno zjistit přidanou hodnotu, neboli co konkrétního absolventovi akce přinesla. Obě hodnocení jsou autoevaluační a nemají vliv na udělení osvědčení. Čili nic netlačí účastníka ke „švindlování“. Protože otázky sestavuje pro každou akci její autor, zpravidla i lektor, je garantováno, že obsahová náplň akce i metody a formy vzdělávání jsou zaměřeny právě na dosažení posunu u účastníků. Tomuto našemu společnému cíli je přizpůsoben i přístup lektora k autoevaluačním hodnocením.

3. Možnost korekce hodnocení lektorem, což účastníkovi přináší druhý pól hodnocení úrovně rozvoje klíčových kompetencí. Tato varianta však má opodstatnění u delších vzdělávacích akcí, kdy je reálné, aby se lektor každému účastníkovi mohl věnovat individuálně. U těchto rozsáhlejších akcí pak zpravidla je hodnocení lektora bráno v úvahu při potvrzení absolutoria.

4. Možnost hodnocení skutečného přínosu pro praxi, a to ve všech dříve nastavených a hodnocených oblastech. Přínos pro praxi se dá poznat až po určité době, minimální doba je u nás půl roku. Hodnocení se týká přínosu pro samotného účastníka akce, přínosu pro jeho klienty (děti a mládež, případně i kolegy) a přínosu pro jeho vysílající organizaci.

5. Možnost jednotné evidence průběhu neformálního vzdělávání prostřednictvím osobního portfolia, jehož součástí je kromě přehledu absolvovaných akcí ještě přehled kompetenčních profilů z absolvovaných akcí.

6. Možnost využití e-learningové podpory neformálního vzdělávání, řada vzdělávacích akcí je dlouhodobější a vyžaduje průběžný přístup ke studijním materiálům, komunikaci s lektorem, případně s dalšími účastníky vzdělávání.

7. Podpora organizace vzdělávací akce, uživatel se jednou zdarma zaregistruje a tím získá jedinečný osobní přístup do systému. Sám si pak organizuje své vzdělávací aktivity od přihlášení se na akci až po tisk svých autoevaluačních hodnocení, kompetenčního profilu, resp. osobního portfolia a to kdykoliv bude chtít. Pochopitelně osvědčení a kompetenční profil dostane v originální podobě od vzdělávající organizace.

Finanční podpora vzdělávání, všechny vzdělávací akce organizované v rámci projektu Klíče pro život jsou pro pedagogické „volnočasové“ pracovníky zdarma.

Základní funkcionality

Vzdělávací modul (VM) a Evaluační nástroj (EN) je webová aplikace, která je naprogramována v PHP (ZEND FRAMEWORK) s využitím databáze MySQL a běží na serverech NIDM.

Aplikace věcně řeší:

1. Elektronickou podporu organizace vzdělávacích akcí (dále VA)

a) Vkládání nových VA a jejich realizace – vkládat VA bude autor – lektor kurzu, realizaci uspořádá organizační pracovník

b) Výběr a přihlášení se na VA – výběr a elektronické přihlašování na VA

c) Administrativní podporu realizace VA – evidence, vstupní a výstupní dokumenty realizace VA

d) E-learningovou podporu vybraných VA – možnost studia v systému LMS Moodle

2. Hodnocení přínosu a realizace a vzdělávací akce

a) Vstupní autoevaluace - hodnocení úrovně znalostí či osvojení klíčových kompetencí zájemce o vzdělávací akci před přihlášením formou interaktivního dotazníku – bude vyplňovat zájemce

b) Výstupní autoevaluace - hodnocení úrovně znalostí či osvojení kompetencí absolventa vzdělávací akce (nejpozději do 5 dnů po ukončení vzdělávací akce) formou interaktivního dotazníku – bude vyplňovat absolvent

c) Korekce lektora – komentáře k výstupní autoevaluaci - bude vyplňovat lektor

d) Výstupní evaluace - hodnocení úrovně znalostí či osvojení klíčových kompetencí absolventa kurzu (nejpozději do 5 dnů po ukončení vzdělávací akce) formou interaktivního dotazníku – bude moci vyplňovat lektor

e) Přínos pro praxi - hodnocení praktické využitelnosti nabytých znalostí a získaných dovedností v praxi nejpozději do půl roku po ukončení vzdělávací akce formou interaktivního dotazníku – bude vyplňovat absolvent

f) Hodnocení lektora – hodnocení práce a vystupování lektora na vzdělávací akci v kriteriích zadaných organizátorem vzdělávací akce nejpozději do 7 dnů po ukončení vzdělávací akce formou interaktivního dotazníku – bude vyplňovat absolvent

g) Hodnocení organizátora – hodnocení úrovně organizačního zajištění vzdělávací akce v kriteriích zadaných organizátorem vzdělávací akce nejpozději do 7 dnů po ukončení vzdělávací akce formou interaktivního dotazníku – bude vyplňovat absolvent

Výstupy

Výstupy z modulu vzdělávání

 • Hodnocení lektora
 • Hodnocení organizačního zajištění
 • Katalog (seznam) lektorů
 • Katalog (seznam) org. pracovníků
 • Přehled vzdělávacích akcí
 • Katalog vzdělávacích akcí
 • Nabídka vzdělávacích akcí
 • Nabídkový list vzdělávací akce
 • Seznam lektorů
 • Seznam org. pracovníků
 • Seznam učebních prostor (lokalit)
 • Podklady pro vzdělávací aktivity
 • Prezenční listina účastníků
 • Jmenovky pro účastníky
 • Osvědčení o účasti (certifikát, vysvědčení, …)

Výstupy z EN

 • Přehled realizovaných akcí
 • Prezenční listina účastníků vzdělávací akce (název a místo akce, lektor, přehled účastníků)
 • Přehled absolvovaných akcí pro
 • účastníka (studijní index)
  - lektora
  - organizátora
  - garanta
 • Finální hodnocení účastníka
  - vlastní (vstupní a výstupní evaluační hodnocení, přínos pro praxi)
  - lektorovo (korekce“ lektora)

Další výstupy budou připravovány na základě zkušeností z praktického provozu aplikace. Zhruba po půl roce proběhne upgrade systému, ve kterém se objeví připomínky od uživatelů.

Proces vytvoření a realizace akce

Celý proces je složen z několika etap do kterých vstupuje řada různých uživatelů. Popišme nejprve rámcově tyto etapy.

I. etapa – katalog vzdělávacích akcí

 • nejprve autoři vzdělávacích akcí (zpravidla jsou to i první lektoři) zadají do systému anotace svých kurzů včetně otázek evaluačního dotazníku. Tyto akce pak věcně schválí garant příslušné vzdělávací oblasti a jazykový korektor. Tím vznikne katalog (databanka) vzdělávacích aktivit, který není veřejný, slouží jako zásobárna akcí

II. etapa – nabídka aktuálních vzdělávacích akcí

 • jednotliví organizační pracovníci (krajští koordinátoři) podle poptávky veřejnosti po domluvě s lektorem zajistí termín, místo konání a cenu vzdělávací akce a zveřejní vzdělávací akci – tím se na webu objeví Nabídka vzdělávacích akcí.
 • prohlížení nabídky - běžný uživatel listovat, filtrovat akce, prohlížet si podrobnosti o akcích

III. etapa – realizace vzdělávací akce

 • přihlášení uživatele na VA - před přihlášením se musí zájemce

a) registrovat = jednorázová bezplatná registrace uživatele.
b) zaslat potvrzenou přihlášku (elektronické přihlášení s následujícím odesláním vytištěné přihlášky se souhlasem vysílající organizace)
c) vyplnění vstupního evaluačního dotazníku – tyto dotazníky jsou k dispozici jednak účastníkovi a jednak lektorovi a slouží jako podklad pro hodnocení posunu rozvoje klíčových kompetencí.

 • studium – během realizace vzdělávací akce lektor vede různé aktivity, které se projeví rozvojem klíčových kompetencí. Na konci akce vyplní účastníci výstupní evaluační dotazník a jeho porovnáním vůči vstupnímu dotazníku získá posun v rozvoji klíčových kompetencí. Lektor může provést
  - korekci výstupního hodnocení účastníků
  - evaluaci účastníků.
  V každém případě provede uzavření studia všem účastníkům, kteří splnili všechny požadavky na studium kladené. Na základě toho je pak úspěšným účastníkům vystaveno osvědčení o účasti, resp. certifikát
 • přínos pro praxi – zhruba po půl roce od skončení akce (termín zadává autor kurzu) budou elektronicky vyzváni absolventi k vyplnění přínosu kurzu pro jejich praxi.

Uživatelské role

Na provozu VM s EN se z výše uvedeného podílí několik uživatelských rolí:

A. Běžný uživatel – kdokoliv, kdo se bude chtít vzdělávat. Může si prohlížet nabídku vzdělávacích akcí a podrobnosti o každé akci – viz Nabídka VA.

B. Registrovaný uživatel – běžný uživatel získá registrací oprávnění přihlásit se na vzdělávací akce a vyplňovat vstupní evaluační dotazník. Pokud vzdělávací akci absolvuje, evaluační nástroj mu pomůže popsat posun v rozvoji klíčových kompetencí. Současně aplikace eviduje každému účastníkovi jeho „vzdělávací dráhu“ v Osobním kompetenčním portfoliu – viz Moje stránka

C. Autor vzdělávací akce – běžný uživatel, který po dohodě s provozovatelem systému zpravidla navrhuje vzdělávací akce, jejich program, obsah a evaluační dotazník.

D. Lektor vzdělávací akce – uživatel, který po dohodě s provozovatelem systému vyučuje (vede) vzdělávací akci. Zpravidla autor vzdělávací akce je prvním lektorem. Lektora „nominuje“ na realizaci vzdělávací akce organizační pracovník.

E. Garant vzdělávací oblasti - osoba, která věcně zodpovídá za všechny vzdělávací akce v dané oblasti. Kontroluje a schvaluje navržené vzdělávací akce, monitoruje jejich přínos, komunikuje s lektory a autory.

F. Organizační pracovník – osoba, která má na starosti vlastní realizaci vzdělávací akce, zajišťuje po dohodě s lektorem a garantem uspokojování poptávky po kurzech, zveřejňuje termín, místo a organizační podmínky realizace akce, připravuje podklady pro účastníky akce (prezenční listiny, jmenovky, osvědčení)

G. Výstupní (administrativní pracovník) – osoba, která má na starosti kompletaci údajů pro uzavření vzdělávací akce po administrativní stránce, přiděluje v systému každému absolventovi jedinečné číslo osvědčení, generuje podklady a tiskne osvědčení a rozesílá je absolventům.

H. Korektor – osoba, která kontroluje všechny příspěvky na web po jazykové stránce.

Postup vytvoření a realizace akce

je popsán v následujícím schématu:

I. etapa – katalog vzdělávacích akcí

1. Založení vzdělávací akce (VA) – kterýkoliv registrovaný uživatel může založit novou VA – stává se tím Autorem akce a potenciálním prvním Lektorem). Přiřadí akci do nějaké Vzdělávací oblasti (klíčové aktivity) – povinně a Tematické oblasti (TO) – nepovinně.
Součástí založení kurzu je vytvoření evaluačního dotazníku – zadání otázek pro hodnocení KK.

2. Věcné schválení kurzu – provádí Garant KA, projde věcnou správnost anotace i evaluačního dotazníku, případně upraví – edituje nebo vrátí autorovi k dopracování. Pokud je vše věcně správně, pošle VA na jazykovou korekturu.

3. Jazyková korektura vložených dat – věcně schválenou VA projde jazykový korektor a schválí ji resp. opraví překlepy a pravopisné prohřešky. Schválením ji „pošle“ do „Vzdělávacích akcí připravených k realizaci“ (katalogu VA), ze kterého mohou organizační pracovníci vybírat kurz pro realizaci.

II. etapa – Nabídka vzdělávacích akcí

4. Zveřejnění VA - organizační pracovník vybere z katalogu schválených VA a po dohodě s lektorem doplní termín, místo, cenu, číslo zakázky – případně edituje pomůcky pro účastníky (může nastat v případě nedostatečného vybavení místa realizace) a VA „vyvěsí“ na web do rubriky Nabídka vzdělávacích akcí.

III. etapa – Realizace vzdělávacích akcí

5. Přihlášení na akci – uživatel po klepnutí na tlačítko Přihlásit se doplní své požadavky na ubytování, stravování, resp. upřesní vysílající organizaci a ve druhém kroku vyplní vstupní evaluační dotazník. Jeho ukončením teprve odešle elektronickou přihlášku. Systém odešle uživateli mail s textem přihlášky, tu si zájemce vytiskne, potvrdí zaměstnavatelem a odešle v papírové podobě. Organizační pracovník po obdržení potvrzené papírové přihlášky a kontroly vyplnění vstupního evaluačního dotazníku potvrdí definitivní přihlášení na kurz.

6. Realizace akce – vlastní vzdělávací aktivity. Pro jednotlivé role by měly být připraveny k tisku tyto dokumenty:
organizační pracovník: prezenční listina, údaje o účastnících, prázdný evaluační dotazník
lektor: vstupní evaluační dotazníky přihlášených osob – buď vyplněné nebo prázdné (k tomu by skoro nikdy nemělo dojít, jen v případech, že se na poslední chvíli vymění účastník třeba kvůli nemoci původně přihlášeného).
Při ukončení VA vyplní účastníci:
a) výstupní evaluační dotazník
b) hodnocení lektora
c) hodnocení organizátora
Všechny dotazníky musí účastníci vyplnit elektronicky do 7 dnů po ukončení akce.

7. Uzavření akce – administrativní ukončení akce, zde
a) lektor svou korekcí (doplnění poznámek ke každé evaluační otázce a celkové „schválení“ absolvování VA (toto rozhoduje o udělení osvědčení)
b) výstupní organizační pracovník „vytiskne“ osvědčení a výsledné evaluační hodnocení – tisková podoba „korekce“ lektora, resp. evaluace lektora
c) absolvent po cca půl roce vyplní dotazník Přínos pro praxi.

3. Prostředí aplikace

K jednotlivým modulům, případně dalším aplikacím souvisejícím s realizací projektu, se uživatel dostane pomocí příslušných položek nabídky v horní části obrazovky:

1. Klíče pro život – vstup do informačního modulu projektu Klíče pro život (www.kliceprozivot.cz)

2. Vzdělávací modul – zobrazí se úvodní stránka s popisem vzdělávacího modulu

a) Nabídka vzdělávacích akcí – přehled aktuálně vyhlášených vzdělávacích akcí, na které se mohou uživatelé přihlásit (tuto nabídku vidí i neregistrovaný uživatel, ale nemůže se přihlásit)

b) Moje stránka – základní rozcestník registrovaného uživatele

 • Uživatelské jméno a Heslo – sem zadá zaregistrovaný uživatel přístupové údaje a přihlásí se do systému
 • Zapomenuté heslo – pokud uživatel zapomene heslo, může si tímto příkazem nechat vygenerovat a zaslat na zadanou mailovou adresu
 • Zaregistrovat se – registrace nového uživatele

c) O vzdělávacím modulu – základní popis vzdělávacího modulu

d) Nápověda – popis postupu základních činností

e) Uživatelská podpora – formulář pro zaslání dotazu při libovolném problému

f) Vyhledat – pole pro zadání řetězce fulltextového vyhledávání

3. E-learning – vstup do nabídky e-learningových kurzů

4. Metodické materiály – vstup do úložiště metodických a dalších studijních materiálů na portálu www.rvp.cz do sekce Neformální vzdělávání

5. NIDM – vstup na hlavní stránku realizátora projektu (www.nidm.cz)

Prohlídka nabízených vzdělávacích akcí

Běžný (neregistrovaný nebo nepřihlášený) uživatel si může prohlížet Nabídku vzdělávacích akcí. Použije k tomu příslušný stejnojmenný odkaz. Objeví se obrazovka s aktuální nabídkou pořádaných vzdělávacích akcí:

 Mezi kurzy lze vyhledávat zadáním jednotlivých kriterií vyhledávání nad přehledem vzdělávacích akcí. Klepnutím na vzdělávací oblast nebo kraj v mapě cílové skupiny či místě konání, případně volbou termínu konání zůstanou zobrazeny pouze vzdělávací akce, které vyhovují zadaným podmínkám.

Podrobnosti o VA lze zjistit klepnutím na název vzdělávací akce:

 

 

Registrace a přihlášení se do systému

Neregistrovaný uživatel se na kurz nemůže přihlásit. Prvním krokem práce v systému je tedy registrace. Jedná se o podobný princip, jako u emailových účtů, abyste mohli používat emailovou schránku na seznamu, musíte se nejprve registrovat. I u vzdělávacího modulu je registrace jednorázová a zdarma. Uživatel vyplní informace o sobě a o organizaci, ve které pracuje. Tyto informace se využijí pro generování přihlášky na jakoukoliv vzdělávací akci (kurz) a na další materiály pro administrativu studia, např. na tisk osvědčení. Je třeba, aby si uživatelé udržovali osobní údaje aktuální.

Po vložení registračních údajů odešle systém na vyplněnou e-mailovou adresu uživatelské jméno a heslo. Pro vstup do systému pak bude uživatel používat pouze tyto dva údaje.

4. Realizace akce z pohledu uživatele

Přihlášení uživatele na vzdělávací akci

Po vstupu do systému (zadáním uživatelského jména a hesla) se uživatel bude moci přihlásit na libovolnou vzdělávací akci. Vybereme požadovanou vzdělávací akci a klepneme na příkaz „přihlásit se“

 

Pokud je již uživatel přihlášen nebo na akci již není možné přihlášení, system to oznámí.

Většina údajů se do přihlášky vloží z registračních údajů uživatele a z údajů o akci.

Vlastní přihlášení je pak velmi jednoduché a probíhá ve dvou krocích:

1. Aktualizace dat do formuláře přihlášky
Zaškrtneme požadavek na ubytování a stravování, resp. upravíme vysílající organizaci:

 

2. Vyplnění vstupního evaluačního dotazníku:

 

Po jeho vyplnění klepnutím na tlačítko Uzavřít vyplňování a elektronicky se přihlásit na akci odejde zájemci e-mail s přihláškou, kterou vytiskne, podepíše, nechá orazítkovat vysílající organizací a odešle organizátorovi akce.

Po registraci může každý uživatel vidět a provádět všechny základní operace z nabídky Moje stránka | Účastník záložka Jsem přihlášen se např. bude moci z akce odhlásit:

Ukončení studia

Během studia účastníci získávají jednak teoretické či praktické znalosti a dovednosti, jednak rozvíjí klíčové kompetence. Lektor stanoví účastníkům různé úkoly, testy či praktické aktivity.

Výstupní evaluační dotazník

Na konci kurzu každý účastník vyplní výstupní evaluační dotazník. Je stejný jako vstupní, má navíc u každé otázky textové pole pro podrobnější popis nabytých kompetencí:

 

Lektor může ještě provést korekci vašich odpovědí, čímž získáte evaluaci vašich kompetencí.

Hodnocení lektora

Lektoři mají zásadní vliv na výsledek vzdělávací akce. I oni si zaslouží dovědět se, jak se na jejich výkon dívají účastníci. Proto každý účastník vyplňuje na závěr akce dotazník Hodnocení lektora. Pokud je lektorů více, hodnotí každého zvlášť:

Hodnocení organizace

Dalším, kdo má vliv na celkovou úroveň vzdělávací akce je organizátor. Posledním dotazníkem, který účastník vyplňuje, je Hodnocení organizace:

Všechny tři výstupní dotazníky se účastníkům otvírají 4 hodiny před ukončením akce a mohou je vyplnit do 7 dnů po skončení akce.

Uzavření vzdělávací akce lektorem

Další týden má pak lektor na svou případnou korekci a uzavření akce. U každého účastníka rozhodne (a nastaví), jestli úspěšně absolvoval nebo kurz nedokončil:

Každý, kdo úspěšně absolvuje, dostane osvědčení a kompetenční profil:

 

 

Ke všem evaluačním dotazníkům se uživatel dostane v nabídce Moje stránka | Účastník. Zde v záložce Jsem absolvent najdete přehled všech absolvovaných kurzů s vyplněnými autoevaluačními dotazníky i s kompetenčním profilem:

 

Osobní kompetenční portfolio

Ze všech absolvovaných akcí se uživateli „střádají“ jeho nabyté znalosti a dovednosti. Systém j automaticky nabízí jako základní zdrojová dat pro osobní kompetenční portfolio.

Registrovaný uživatel ho najde ve svém profilu v záložce Osobní portfolio.

 

 


Přínos pro praxi

Vzdělávací akce má zcela určitě vliv na její účastníky. Jednou z nejdůležitějších informací pro nás je přínos vzdělávací akce pro praxi účastníka. Tento přínos se však projeví až po nějaké době. Tento přínos se může projevit ve třech oblastech:

 • pro účastníka akce – jak pomohla akce k jeho osobnostnímu rozvoji
 • pro vysílající organizaci – jaký dopad měla akce pro chod organizace
 • pro koncového klienta – jak se projevilo absolvování akce na vzdělávání dětí a mládeže, resp. pedagogických pracovníků v organizaci.

Tento dopad samozřejmě nezávisí jen na obsahu kurzu, na práci lektora či organizaci, ale především na práci absolventa vzdělávací akce, jak se snaží získané dovednosti a znalosti aplikovat ve své práci. Po půl roce jsou absolventi požádáni o vyplnění dotazníku Přínos pro praxi. Všechna pole jsou nepovinná, pro dlouhodobější evaluaci je však vhodné pro obě strany vyplnit maximum informací:

5. Tvorba vzdělávací akce

Novou vzdělávací akci může založit pouze zaregistrovaný uživatel zpravidla po dohodě s garantem, resp. krajským koordinátorem vzdělávání. Tvorba nové vzdělávací akce probíhá ve dvou krocích:

a) Tvorba popisu obsahu akce (název, anotace, program, ... )

b) Tvorba evaluačního dotazníku (cíle a úrovně jejich dosažení)

Založení vzdělávací akce

V nabídce Moje stránka | Autor zvolte záložku Návrh vzdělávací akce a vyplňte příslušný formulář:

 

Po klepnutí na tlačítko “Uložit návrh” založí autor novou akci a současně budete přepnuti do prostředí tvorby otázek a variant odpovědí evaluačního dotazníku:

Tvorba evaluačního dotazníku

Po uložení popisu akce se autorovi zpřístupní prostředí pro tvorbu otázek Evaluačního dotazníku:

 

 

Klepnutím na příkaz Přidat otázku (1) bude autor přesměrován do formuláře pro editaci výchovně vzdělávacího cíle.

Zde zadá (2):

a) Oblast hodnocení (Komunikační, Osobnostní a sociální, ... )

b) Název výchovně vzdělávacího cíle – čeho by měl účastník dosáhnout (toto se objeví na výstupním dokumentu kompetenční profil)

c) Vysvětlující popis výchovně vzdělávacího cíle – podrobnější popis cíle (orientrační doplňkový, rozšiřující text pro lepší pochopení cíle)

d) Stupeň (úroveň) dosažení cíle – od nejnižší úrovně po nejvyšší, nejvyšší úroveň je současně cílem kurzu. Sem by se měli ideálně dostat všichni účastníci.

e) klepne na tlačítko Přidat výchovně-vzdělávací cíl do formuláře

Body 1 a 2 opakujeme pro popis dalších cílů vzdělávací akce, dokud nemáme zadány všechny otázky.

Následně zadá autor počet dnů od skončení vzdělávací, kdy odejde účastníkům automaticky email s požadavkem na doplnění přínosu pro praxi (3).

Tvorbu dotazníku ukončíme klepnutím na tlačítko Dotazník je kompletní (4)

Pozn.: K jednotlivým dotazníkům se dostanou uživatelé take z nabídky Moje stránka | Účastník záložka Jsem přihlášen.

 

6. Schválení akce

 

a) garantem

V nabídce Moje stránka | Garant zvolte záložku Ke schválení a objeví se vám seznam vzdělávacích akcí, které vytvořili autoři a čekají na vaše schválení:

Ke schválení nové vzdělávací akce je potřeba

a) provést věcnou kontrolu evaluačního dotazníku –> zobrazit ED, případně jeho editaci,

b) provést věcnou kontrolu případně editaci podrobné anotace akce -> zobrazit VA ke schválení

Jednotlivé texty může garant editovat, nakonec pak vzdělávací akci schválí. Pokud ne, dohodne se s autorem na jejím přepracování.

Po schválení vzdělávací akce ji systém přesune korektorovi k jazykové kontrole.

b) korektorem

V nabídce Moje stránka | Korektor zvolte záložku záložku Ke korektuře:

Korektor provede jazykovou kontrolu případně editaci evaluačního dotazníku, resp. celé vzdělávací akce:

a) Provede jazykovou a stylistickou kontrolu ED (evaluačního dotazníku) –> zobrazit ED, případně jeho editaci,

b) Provede jazykovou a stylistickou kontrolu případně editaci podrobné anotace VA -> zobrazit VA ke korektuře

a schválí ji

 

Pak se vzdělávací akce dostane do Katalogu vzdělávací akcí a bude k dispozici organizačním pracovníkům k realizaci (zveřejnění).

7. Vyhlášení akce – organizační pracovník

Vyhlášení, resp. zveřejnění akce a pro její následnou realizaci provede organizační pracovník ve dvou krocích:

a) Zadání organizačních údajů o realizaci akce (místo, termín, kapacita, cena, …)

b) Přiřazení lektora

Zadání organizačních dat o realizaci akce

Organizační pracovník zvolí v Moje stránka | Organizátor záložku Vzdělávací akce k realizaci.

Zde u příslušné vzdělávací akce vybere organizační pracovník příkaz „zorganizovat VA“:

V zobrazeném formuláři zadá upřesňující údaje o realizaci vzdělávací akce:

 

Tím se dostane vzdělávací akce do veřejně přístupné Nabídky vzdělávacích akcí a zájemci se budou moci na akci hlásit.

Přiřazení lektora

Dalším krokem organizačního pracovníka je Přidání lektora. Tato činnost sice neovlivňuje možnost přihlašování se na vzdělávací akci, ale je vhodné lektora doplnit ihned po zveřejnění akce v Nabídce vzdělávacích akcí. Častokrát právě osobnost lektora rozhoduje o tom, jestli se účastník přihlásí nebo ne.

V nabídce Moje stránka | Organizátor přejděte na záložku Budoucí akce

 

Ve sloupci Akce zvolte příkaz Přidat lektora.

V rozevíracím seznamu vyberte jméno lektora a klepněte na příkaz Přidat:

Pozn.: Celý seznam můžete zúžit pomocí zadání textu do pole Vyhledávání


Odstranění lektora

V případě, že přidáte omylem jiného lektora nebo bude třeba lektora třeba z důvodu nemoci vyměnit, budete potřebovat z akce lektora odebrat.

V téže záložce Budoucí akce klepněte ve sloupci Lektoři na ikonu u jména lektora, kterého chcete odstranit:

8. Vyhodnocení akce:

Systém umožňuje vytáhnout ze zadaných údajů souhrnné informace o proběhlých akcích a to jednak z pohledu statistiky uskutečněných akcí – počty akcí dle krajů, vzdělávacích oblastí, lektorů apod. A jednak souhrny evaluačních hodnocení v rámci vzdělávací aktivity a také např. souhrnné hodnocení práce lektorů či organizačního pracovníka.

Statistiky vzdělávací akce

Dostane se k nim Garant i Organizátor akce z nabídky Moje stránka. Po klepnutí na příkaz Statistiky kurzu se objeví základní statistické hodnoty: