Vzdělávací a pracovní dílny

1. Děti – bez nich to nepůjde, aneb Jak se jeví děti a mládež dle aktuálních výzkumů?

Lektoruje: Mgr. Adam Spálenský, Mgr. Miroslav Bocan

Anotace: Ve věkové skupině 6 – 15 let u nás žije přibližně 1 000 000 osob, tj. 10 % populace. Právě děti a mládež jsou vždy budoucností lidského společenství. Jsou to ony, kdo bude stát v čele státní správy, velkých či malých firem nebo třeba předávat své znalosti ve školách v roli pedagogů. Co o nich ale dnes víme? Jaké jsou jejich hodnotové orientace? Reaguje Česká republika na aktuální potřeby mladých lidí dostatečně?

Cíl vzdělávání, výstup z dílny pro účastníka: Účastník se seznámí s vybranými atraktivními závěry z výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6 – 15 let a pozná způsob, jak může škola pomoci dětem smysluplně a aktivně trávit volný čas.

Program:
Blok 1 (1,5 hodiny):
Seznámení s aktuálními výsledky výzkumů probíhajících v rámci projektu Klíče pro život (Hodnotové orientace, Zdravé klima, Inkluze, Multikulturalita). Bude využita power pointová prezentace.

Blok 2 (1 hodina):
Debata: Co si účastníci myslí o prezentovaných výsledcích? Jaká by mohla být jejich využitelnost v praxi? Jak přistupují k handicapovaným dětem, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, či dětem z minorit ve svém školském zařízení?

Blok 3 (1 hodina):
Seznámit účastníka se základním pojmoslovím a metodologií výzkumů. Rozdíl kvalitativních a kvantitativních technik. Ukázka focus groups, nejčastější chyby při tvoření dotazníků/anket a při jejich vyhodnocení.


2. Vychovatelka manažerkou aneb nebát se problémů a řešit je

Lektoruje: Mgr. Tomáš Oršulák, Mgr. Pavla Osvaldová, Mgr. Petr Kořenek

Anotace: Manažerka v každé organizaci musí zjistit, jak daná organizace funguje. Například tím, že pochopí sled činností, které v organizaci probíhají. V dílně si ukážeme, jak tyto činnosti poznat. Na ukázkách si některé činnosti zhodnotíme a navrhneme zlepšení.
Zaujalo vás to? Pomůžeme vám. NIDM nabízí různé zajímavé odborné kurzy nebo celé studium, které vás na pozici manažerky připraví.

Cíl vzdělávání, výstup z dílny pro účastníka: Účastnice se seznámí s Manažerským minimem, budou motivovány k zapojení do Funkčního studia a dalšího vzdělávání v oblasti hodnocení organizace či k členství v Asociaci vychovatelů školských zařízení.

Program:
Blok 1 (1,5 hodiny):
Úvod.
Jak být dobrou manažerkou – vymezení základních pojmů z oblasti managementu, efektivní práce s časem, plánování a stanovení priorit, komunikace s vedením a s podřízenými, osobní prezentace, hodnocení organizace a jejich pracovníků.
Debata: Může se každá vychovatelka stát manažerkou?

Blok 2 (1,5 hodiny):
Procesy a hodnocení – seznámení účastníků se základními prvky hodnocení organizace a následným zaměřením na procesní řízení pomocí představení vybraných procesů (firemní kultura, fundraisingu, komunikace s vedením školy, školského zařízení atd.).
Debata: Co si myslíte o postavení vychovatelek? Jaké možnosti má vychovatelka v manažerské pozici?

Blok 3 (0,5 hodiny):
Představení Funkčního studia – možnosti studia v rámci inovovaného manažerského studia pro střední management školských zařízení a NNO. Absolventi získávají znalosti a dovednosti v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Informace o Asociaci vychovatelů školských zařízení, o. s.
Diskuze, závěr.


3. Jak nalézat cestu ke skutečné výchově

Lektoruje: Mgr. Barbora Polívková

Anotace: Dílna bude účastníkům poskytovat prostor pro získání vlastní zkušenosti s tím, jak pracovat s cíli osobnostně-sociálního rozvoje v praxi. Účastníci si vyzkouší metody a formy práce, které vedou k upevnění morálních hodnot a k přijetí vlastní zodpovědnosti za svůj život i za místo, ve kterém žijí. Budou použity techniky, které napomáhají k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí a žáků, i nabídnut prostor k odpočinku a k relaxaci. Lektorka používá techniky vycházející z uměleckých principů.
S sebou: Pastelky, psací potřeby

Cíl vzdělávání, výstup z dílny pro účastníka: Účastník si uvědomuje důležitost cíleného osobnostně-sociálního rozvoje v rámci vlastní pedagogické praxe, zná a umí používat formy a metody práce vedoucí k osobnostně sociálnímu rozvoji cílové skupiny, zná metody a postupy, jimiž narůstá čtenářská gramotnost cílové skupiny, se kterou účastník pracuje. Sám rozvíjí a získává nové informace o sobě samém a rozvíjí svoji kreativitu a fantazii. Tyto procesy využívá ve své pedagogické práci.

Program:
Blok 1 (1 hodina):
Úvod, vzájemné naladění, společné pojmenování principů důležitých pro osobnostně-sociální rozvoj. Uvedení do textu, se kterým budou účastníci celý den pracovat.
Použité metody: názorně-demonstrační metody (powerpointová prezentace, společná diskuze), využití aktivizačních metod vycházejících z hudebních principů.

Blok 2 (2 hodiny):
V rámci prožitkové práce s uceleným textem s využitím uměleckých principů, včetně technik kritického myšlení, budou účastníci postupně seznamováni: a) s možnými způsoby, jak cíleně a vědomě zaměřit svou práci s dětmi i žáky na „výchovu“ k etice a morálním hodnotám; b) se způsoby, jak eliminovat možné problémy, které by při této cílené práci mohly nastat. Použité metody:
Obecně: účastníci si prožijí ucelenou a prožitkovou práci s konkrétním textem a určitým výstupem.
Konkrétně: aktivizační metody (metody dramatické výchovy, kritického myšlení, metody využívající hudební, výtvarné, herecké a další umělecké principy).

Blok 3 (0,5 hodiny):
Závěrečná osobní a pedagogická reflexe.


4. Dobře prodáte - dobře koupíte!

Lektoruje: Naděžda Kalábová

Anotace: Cílem sekce je vzájemné obohacení se vlastními nápady, seznámení s novými trendy výchovné práce. Nové zajímavé hry a tvořivé činnosti lze přehledně zpracovat i pro jiné ŠD. Můžete prezentovat svůj příklad dobré praxe nebo pouze čerpat novou inspiraci.
S sebou: výtvarné potřeby

Cíl vzdělávání, výstup z dílny pro účastníka: Účastník dokáže přehledně zpracovat a předat svou zkušenost v příkladech dobré praxe pro jinou školní družinu.

Program:
Blok 1 (1 hodina):
• Tématické okruhy činnostních aktivit
• Činnosti rozvíjející jazykové a komunikační schopnosti a dovednosti
• Tvořivé náměty a hry

Blok 2 (1 hodina):
• Praktické ukázky, DVD prezentace
• Hry s knoflíky
• Hry s papírem
• Hry s barvami

Blok 3 (1,5 hodiny):
• Nové trendy výchovné práce
• Příklady dobré praxe, prezentace vlastní zkušenosti
• Pracovní listy
• Závěr, hodnocení


5. Vyřešíme konflikt dohodou?

Lektoruje: Jan Zouhar

Anotace: Říká se, že konflikt je kořením života, ale tak jako musíme opatrně zacházet s kořením, stejně opatrně musíme zacházet i s konfliktem. Aby nám byl užitečný, musíme se jej naučit zvládat k prospěchu zúčastněných. Zamyslíme se, jak konflikt prožíváme, co ovlivňuje jeho průběh a jaké dovednosti musíme mít k jeho zvládnutí. Pak nám pomůže změnit náš život k lepšímu.

Cíl vzdělávání, výstup z dílny pro účastníka: Seznámení s technikami, kterými pomůžeme sobě i jiným zvládat konflikt, a jejich vyzkoušení.

Program:
Blok 1 (1 hodina):
Konflikt – co to je, jak probíhá, co ovlivňuje naše chování v konfliktu.

Blok 2 (0,5 hodiny):
Fáze konfliktu. Jak řešíme konflikt.

Blok 3 (1,5 hodiny):
Mediátor a jeho role v řešení konfliktu, fáze mediačního procesu. Nácvik dílčích technik mediace.

Blok 4 (0,5 hodiny):
Mediace v praxi.


6. Dokážeme si nastavit zrcadlo?

Lektoruje: Vladislava Lukešová, Jarmila Šrámková

Anotace: Sekce je zaměřena na provádění evaluace přinesených ŠVP prostřednictvím facilitační techniky. Facilitátorky provedou svými otázkami přítomné nejprve povinnými částmi ŠVP, v druhé části zaměří jejich pozornost především na obsahovou stránku jednotlivých oblastí. Účastníci dostanou možnost nahlédnout do dokumentů kolegyň i nabídnout své vlastní zkušenosti.

Cíl vzdělávání, výstup z dílny pro účastníka: Účastník se nebojí evaluovat svůj ŠVP a pracovat s výstupy vyplývajícími z evaluace. Dokáže uchopit evaluaci jako možný posun ke zlepšení činnosti svého zařízení.

Program:
Blok 1 (1 hodina):
Seznámení s účastníky – Aktivitka na seznámení účastníků, co očekávám od obsahu vzdělávací sekce.
Prezentace „ŠVP a legislativa“ - povinné a doporučené části ŠVP.
Prezentace a vedená diskuse s účastníky (porovnání s vlastními ŠVP).

Blok 2 (1,5 hodiny):
Evaluace jednotlivých oblastí ŠD dle vlastních ŠVP, sjednocení pojmů, průběžná evaluace obsahu vzdělávací sekce.
Práce ve skupinkách, prezentace jednotlivých výstupů, vedená diskuse.

Blok 3 (1 hodina):
Prezentace vlastních zkušeností při tvorbě a využití ŠVP, návrhy na další vzdělávání, na metodickou pomoc a jiné závěry vycházející z průběhu dílny. Prezentace, případová studie, aktivitka na evaluaci obsahu sekce, vedená diskuse.


7. Lze využít bubnování pro práci s dětmi? Ano!

Lektoruje: Petr Šušor

Anotace: Skupinové bubnování má velký rozsah využití při práci s dětmi: stmelování kolektivu, motorické cvičení, prostorové vnímání, rytmickou a hudební výuku a odreagování. Metoda pracuje nejen s bubny, ale s rytmy a rytmikou člověka vůbec (tleskání, dupání, zpívání...). Navíc slouží jako inspirace pro různé hry.

Cíl vzdělávání, výstup z dílny pro účastníka: Seznámit účastníky s metodou „Drum Circle“ a nastínit možnosti využití skupinového bubnování a rytmizování při práci s dětmi. Výstupem dílny je osvojení si základních technik.

Program:
Blok 1 (50 min.):
Neverbálně vedený Drum Circle.
Povídání o smyslu a využití skupinového bubnování.
Počátky skupinového bubnování u různých etnik a vznik novodobého Drum Circlu.

Blok 2 (45 min.):
Verbálně vedený Drum Circle – bubnování s vysvětlováním technik.

Blok 3 (50 min.):
Praktické zkoušení technik účastníky. Účastníci si vyzkouší vedení Drum Circle.

Blok 4 (40 min.):
Práce s různými typy účastníků, dynamika skupiny.
Využití dalších možností při práci s dětmi: práce s hlasem, Body Beat, STOMP.

Blok 4 (25 min.):
Shrnutí a diskuze. Dílna bude doprovázena prezentací v power pointu.


8. Co se skrývá ve spirále?

Lektoruje: PaedDr. Zdeňka Hiřmanová

Anotace: Výtvarná dílna zaměřená na seznámení s některými alternativními výtvarnými přístupy a technikami a jejich realizaci. Dílna je určena pro vychovatele školních družin pracující s mladšími školními dětmi.
S sebou: Vlastní nůžky, krabička na výrobky, obyčejné tužky - měkká a tvrdá, tenký a silnější kulatý štětec.

Cíl vzdělávání, výstup z dílny pro účastníka: Cílem dílny je získání nových poznatků a námětů pro výtvarné tvoření v ŠD a jejich praktické vyzkoušení.

Program:
Blok 1 (0,5 hodiny):
Teoretické seznámení s náměty, výtvarné tvoření na téma „Co se skrývá ve spirále?“, prezentace fotografií, hotových výrobků.

Blok 2 (2,5 hodiny):
Praktické ukázky jednotlivých technik a jejich realizace samotnými účastníky.

Blok 3 (0,5 hodiny):
Výstava prací, hodnocení, přínos pro účastníky.


9. Jaké jsou cíle školní družiny a klubu?

Lektoruje: Mgr. Jana Heřmanová

Anotace: Pohled na obecné a konkrétní cíle zájmového vzdělávání v souvislosti se základní školou. Jak smysluplně a s porozuměním formulovat vzdělávací cíl. Jak zjišťovat, zda bylo cíle dosaženo. Otázka klíčových kompetencí ve školní družině a klubu.

Cíl vzdělávání, výstup z dílny pro účastníka: Účastníci věcně a s porozuměním formulují cíle zájmového vzdělávání v činnostech školní družiny, školního klubu.

Program:
Blok 1 (2 hodiny):
Seznámení se strukturou pedagogických cílů. Taxonomie kognitivních, psychomotorických, afektivních a sociálních cílů, skladba kompetencí.
Formulování cílů pomocí techniky SMART. (Přednáška a prezentace lektora.)
Individuální a skupinová aktivita účastníků, prezentace výstupů.

Blok 2 (1,5 hodiny):
Dekompozice, operacionalizace a evaluace cílů.
Evaluační nástroje, indikátory a technika ratingu. (Přednáška a prezentace lektora.)
Individuální a skupinová aktivita účastníků, prezentace výstupů.


10. Co mám dělat, když …(školní situace a jejich „právní“ řešení)

Lektoruje: JUDr. Karel Kašpar

Anotace: Účastníci získají informace k možnostem ochrany své osobnosti ve smyslu platné legislativy (pomluva pedagoga, nahrávka projevu osobní povahy, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.). Budou seznámeni s povinnostmi a právy subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně-právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) ve školské oblasti. Zároveň budou seznámeni s možnostmi řešení problémů souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga.

Cíl vzdělávání, výstup z dílny pro účastníka: Zvýšení úrovně právního vědomí pedagogů a jejich připravenosti k řešení školních situací souvisejících s výchovou dětí.

Program:
Blok 1 (1 hodina):
Úvod do problematiky – práva a povinnosti subjektů podílejících se na výchově dětí, možnosti spolupráce a součinnosti mezi nimi, kazuistiky. Diskuse: Vlastní zkušenosti získané v průběhu spolupráce s rodinou, orgánem péče o dítě a orgány činnými v trestním řízení.

Blok 2 (1,5 hodiny):
Školní situace zpracované na základě kazuistik a jejich řešení z pohledu práva.
Diskuse: Možnosti postupu pedagoga při řešení konkrétních případů.

Blok 3 (1 hodina):
Pokračování v problematice – další školní situace a jejich řešení.
Diskuse: Odpovědi na konkrétní dotazy. Zpětná vazba k dílně.


11. Umíme si pomáhat? Umíme řešit problémové situace v oblasti rizikového chování dětí a mládeže ?

Lektoruje: Mgr. Danuše Netolická

Anotace: Na základě kazuistik v rámci návodných situací mohou účastníci získat praktickou zkušenost s vyřešením problému v rámci rizikového chování dětí a mládeže. V průběhu semináře budou přítomní seznámeni se základními informacemi z oblasti týrání a zneužívání dětí, kyberšikany, sebepoškozování, problémy s alkoholem, kouřením, drogami aj. dle potřeb přítomných. Součástí budou návodné hry, které mají pomoci při zjišťování rizikových faktorů u dětí a mládeže a zároveň vychovávat, učit vlastnímu sebepoznání, sebeúctě, umění prosadit se.

Cíl vzdělávání, výstup z dílny pro účastníka: Posílit praktické dovednosti v oblasti zlepšení zdravého klima školy a naučit se správně řešit rizikové chování dětí a mládeže.

Program:
Blok 1 (1,5 hodiny):
Seznámení s problematikou primární prevence – vymezení základních pojmů a legislativy, Kazuistiky (ztrapňování, provokování, ponižování atd.) a základní řešení problému šikana, kyberšika, kybergrooming, stalking, kyberstalking. Jak se bránit a kde hledat pomoc. Práce s metodickými listy, návodné hry. Seznámení s výzkumem. Internet – ukázka fotorománu k problematice.
Diskuse: Osobní, pedagogické i rodičovské zkušenosti s touto problematikou.

Blok 2 (1 hodina):
Závislosti – problémy s alkoholem, kouřením, drogami – základní informace kazuistiky, výzkum. Návodné hry. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek. Sebepoškozování – EMO styl – seznámení, vysvětlení, konkrétní ukázky.
Debata: Problémy s návykovými látkami ve školských zařízeních – vlastní zkušenosti, dotazy.

Blok 3 (1 hodina):
Týrání a zneužívání dětí – základní informace (syndrom CAN, psychické, fyzické, sexuální), výzkum, kam se obrátit. Legislativní rámec. Nadace naše dítě – kampaň.
Debata: Zpětná vazba k celé dílně. Náměty pro DVPP. Odpovědi na konkrétní dotazy účastníků.


12. Sociální sítě - dobrý sluha, zlý pán

Lektoruje: Mgr. David Klimeš

Anotace: Dílna je zaměřena na osvojení poznatků z oblasti sociálních sítí, jako je například Facebook, ale i třeba nejrůznějších síťových on-line her, u kterých děti a mládež tráví čím dál více času.

Cíl vzdělávání, výstup z dílny pro účastníka: Cílem dílny je nejen osvojení poznatků, ale i pochopení rozvoje sociálních sítí. Výstupem dílny je schopnost vhodně reagovat na vzniklé situace týkající se dětí a sociálních sítí.

Program:
Blok 1 (1 hodina):
Seznámení s problematikou sociálních sítí. Jaké mají účastníci osobní, pedagogické či rodičovské zkušenosti s fenoménem sociálních sítí. Promítání několika videomateriálů k problematice.
Debata: Jaké vlivy mohou mít tyto sítě na dětskou psychiku, socializaci a komunikační schopnosti?

Blok 2 (1 hodina):
Konkrétní příležitosti a nástrahy spojené se sociálními sítěmi. Sociální sítě (a internet obecně) jako příležitost pro rozvoj talentů. Sociální sítě ale také jako nové prostředí, kde děti a mládež neumí zacházet se svojí identitou.
Debata: Co si myslíte o kyberšikaně, riziku ztráty osobních dat či problému socializace prostřednictvím sociálních sítí?

Blok 3 (0,5 hodiny):
Jak regulovat svět sociálních sítí (a přístup k internetu obecně). Problém výchovy. Možnosti technické blokace přístupu k vybraným místům na internetu. Klady a zápory obou přístupů.
Debata: Obecná rozprava o jednotlivých tématech a zodpovězení konkrétních otázek účastníků.


Přihlašte se pro vstup na Moji stránku!

Účastnické číslo

Heslo