Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Probíhá úprava systému pro řízení kvality OLINA

V současné době probíhá úprava systému OLINA na základě provedení analýzy závěrečných zpráv z pilotáže zavádění nástrojů kvality. Pilotáž se uskutečnila v letech 2013–2014 v osmi střediscích voleného času a v osmi nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží. 

Z připomínek organizací pilotujících tento systém zřetelně vyplývá, že je nutné upravit grafickou podobu systému, zjednodušit registraci a přihlášení do systému, včetně dílčích úprav jednotlivých nástrojů systému (model CAF, Interní audit, Procesní analýza, testování kompetencí).

Jedním z cílů projektu K2 je také obohatit systém OLINA o nástroj určený k hodnocení hlavního procesu (výchova a vzdělávání). Při tvorbě tohoto nástroje jsme opět vycházeli z návrhů uvedených v závěrečných zprávách z pilotáže. Nyní pracujeme na finální podobě tohoto nástroje.

V únoru byla dokončena úprava čtyř vzdělávacích e-learningových programů, které jsou součástí systému OLINA. Na úpravách dalších čtyř programů se pracuje. Tyto programy byly pilotovány současně s celým systémem v letech 2013–2014.

Z analýzy závěrečných zpráv vzešlo, že systém po úpravách bude přínosný pro řízení kvality v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Očekávané dokončení systému je plánováno v průběhu dubna 2015.

 

Vybrané části ze závěrečných zpráv z pilotáže:

Chaloupky o. p. s.
„Zpracování procesní analýzy přinese organizaci celou řadu důležitých poznatků a informací. Pomůže jí udělat si ucelený přehled ve všech oblastech života organizace, pomůže jí a naučí ji měřit výkon organizace v těchto oblastech.“

„Osobně pro mě bylo překvapením, kolik systém identifikoval neshod v rámci interního auditu. Řada podnětů z KEN jsou praktické a konkrétní návrhy ke zlepšení fungování organizace. Určitě zvážíme využití systému i do budoucna.“

SVČ Pohořelice
„Při práci s Olinou jsem si uvědomila důležitý fakt, že je velmi užitečné a přínosné mít strukturované procesy v organizaci. Je důležité mít rozlišené úrovně jednotlivých procesů. Díky Olině známe jednotlivé úrovně a můžeme je prakticky při běžné praxi v organizaci používat.“

DDM hlavního města Prahy
„Pokud se organizace rozhodne se systémem pracovat, může být pro ni dobrým pomocníkem při hodnocení jak organizace, tak jednotlivých zaměstnanců. Může přispět ke zkvalitnění jejich práce i řídících činností. Výhodou je také, že organizace může používat pouze jednotlivé části systému Olina.“

YMCA ČR
„Pokud mohu posoudit použitelnost celého systému v menší organizaci, která má +/- do 25 lidí (zaměstnance či dobrovolníky), myslím, že je jistě přínosem. Je to soubor řady užitečných nástrojů, které mohou účinně pomoci při analýze organizace, jejích struktur i pracovních postupů.“

Pavel Brabenec, garant  KA 01