Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Hlavním přínosem projektu je nastartování kvalitativních změn v nestátních neziskových organizacích a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání jako zásadního trendu pro trvale udržitelný rozvoj neformálního vzdělávání (včetně zájmového). Významným přínosem projektu je rovněž cílená podpora zaměřená na osobnostní rozvoj a jeho plánování, včetně uznávání výsledků neformálního vzdělávání (včetně zájmového) v České republice. Projekt vychází z definovaných cílů a akčních plánů Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže a Strategie celoživotního učení ČR.

Jednotlivé aktivity projektu jsou řízeny odbornými garanty, kteří jsou schopni identifikovat přednosti i problémy práce v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a iniciovat pozitivní změny.
Seznam oblastí, kterými se projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání zabývá:

Hlavním cílem této aktivity je zavedení nástrojů řízení do běžné praxe subjektů neformálního vzdělávání (včetně zájmového) a tím podpořit jejich kvalitu a zvýšit konkurenceschopnost.

Tato klíčová aktivita je zaměřena na osobnostní rozvoj a jeho plánování, řeší cílenou systémovou podporu uznávání výsledků neformálního vzdělávání (včetně zájmového) v České republice, a to ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Hlavní cíle projektu:

1. Zavedení nástrojů řízení kvality do běžné praxe subjektů neformálního vzdělávání (včetně zájmového) a tím podpořit jejich kvalitu a zvýšit konkurenceschopnost.

2. Zavedení systému uznávání neformálního vzdělávání, zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnavatelnosti (prostupnost/flexibilita na trhu práce) pracovníků pracujících s dětmi a mládeží a mládeže prostřednictvím definování a prezentování kompetencí získaných nebo rozvinutých v aktivitách neformálního vzdělávaní (NV).

Cílovou skupinu tvoří primárně vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání a pracovníci nestátních neziskových organizací pracující s dětmi a mládeží, dále děti a mládež – účastníci neformálního vzdělávání (včetně zájmového), pracovníci škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, zaměstnanci vysokých škol, vyšších odborných škol, účastníci dalšího vzdělávání, instituce poskytující další vzdělávání.

Sekundárně se projekt dotkne samotných dětí a mládeže jako účastníků zájmového a neformálního vzdělávání, pro něž budou organizace schopny připravit kvalitnější nabídku služeb.

Udržitelnost výstupů bude zajištěna jednak prostřednictvím budoucí kmenové činnosti Národního institutu pro další vzdělávání a na základě spolupráce s ČRDM (oblast spolupráce s NNO) a SP DDM ČR (oblast školských zařízení pro zájmové vzdělávání), jednak aktivní spoluprací se zaměstnavateli a vzdělavateli a jejich reprezentanty.