Národní institut pro další vzdělávání

Inspiromat

Vánoční soutěž Inspiromatu

Jak prožíváme Vánoce v našem oddíle je téma letošní literární soutěže Inspiromatu. Protože jste šikovní, pravidelně pořádáte nejrůznější tu legračnější, tam vážnější aktivity, zapojte se do soutěže.


Vánoce jsou pro každého z nás příležitostí k zastavení se, k setkání se s blízkými i vzdálenými příbuznými, přáteli. Nejinak je tomu v dětských a mládežnických oddílech. Velmi často si děti připravují vlastní program, připravují dárečky nejen pro své kamarády, ale i pro své sourozence, rodiče, skauti roznáší betlémské světlo, ... je toho velmi mnoho, čím se lze pochlubit.

A proto jsme se rozhodli vyhlásit další čtenářskou soutěž Inspiromatu, tentokrát na téma "Jak trávíme Vánoce v našem oddíle".

Pravidla jsou velmi jednoduchá. Popište nám v textovém editoru na jednu stránku A4 vaši nejzajímavější vánoční aktivitu, doplňte ji třeba i fotkou, nákresem, tabulkou a pošlete ji na adresu inspiromat@nidm.cz do 15. 1. 2010. Pak proběhne hlasování veřejnosti o tom, který příspěvek čtenáře nejvíce zaujme a vítěz obdrží cenu redakce.

Přečtěte si prosím tato

PRAVIDLA PUBLIKACE:

1. Provozovatelem internetových stránek www.nidm.cz je Národní institut dětí a mládeže (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

2. Na www.nidm.cz v Sekci Inspiromat (dále jen Sekce) mohou uživatelé webu (dále jen Poskytovatelé) vložit (poskytnout) své příspěvky.

3. Poskytovatel se vložením příspěvku na stránky www.nidm.cz zavazuje, že:
a) poskytuje NIDM, se sídlem Sámova 3, Praha 10, PSČ: 101 00, IČ: 000 22 217 pro jeho internetové stránky textové příspěvky ve formátu pdf, doc, odt (dále jen "Příspěvek") určené pro publikaci v Sekci.
b) Poskytovatel tímto zároveň prohlašuje, že je majitelem autorských či licenčních práv ke svému Příspěvku a že je plně oprávněn poskytnout Příspěvek pro účely Sekce na internetových stránkách NIDM a souhlasí s jeho umístěním na tyto stránky.
c) Poskytovatel tímto poskytuje NIDM nevýhradní licenci/sublicenci pro Příspěvek, tj. poskytuje oprávnění k výkonu práva Příspěvek šířit vlastními prostředky (prostřednictvím internetových stránek NIDM) a zveřejnit Příspěvek včetně jeho částí. Tato licence (sublicence) je poskytována bezúplatně a její časový rozsah je v souladu s účelem poskytnutí Příspěvku, územní rozsah je omezen na teritorium České republiky.
d) Poskytovatel dále prohlašuje, že poskytnutím Příspěvku a jeho umístěním na internetové stránky NIDM nedojde k porušení povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z uzavřených smluv ani k jakémukoli porušení autorských práv, ani jiných práv třetích osob, včetně práv na ochranu osobnosti. Poskytovatel odpovídá za škodu, která by případně z tohoto důvodu NIDM vznikla, a zavazuje se nahradit NIDM veškeré škody, které by jí vznikly v souvislosti s neoprávněným zásahem do autorských práv. Poskytovatel odpovídá za škodu, která by NIDM vznikla z titulu nároků třetích osob uplatněných vůči NIDM v souvislosti s označením poskytnutého Příspěvku jako protiprávního či porušujícího autorská práva nebo jiná práva třetích osob k poskytnutému Příspěvku.

4. NIDM má právo pořizovat další rozmnoženiny předaného Příspěvku a s těmito dále pracovat (především za účelem své prezentace v médiích), dále je oprávněna provádět úpravy nutné pro umístění Příspěvku dle dohody s Poskytovatelem.

5. NIDM bude při propagaci a šíření Příspěvku dodržovat povinnosti vyplývajících z platných právních předpisů, zvláště pak ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6. Každý Příspěvek bude po vložení administrátorem zkontrolován, zda splňuje následující podmínky:
- Příspěvek je v souladu se zákony ČR.
- Příspěvek není skrytou reklamou.
- Obsah Příspěvku souvisí s tagem, který je Příspěvku při vkládání určen Poskytovatelem.
- Formát vkládaných souborů musí vyhovovat stanoveným parametrům. Mezi tyto parametry patří zejména formát (pdf, doc, odt), maximální datová velikost 500kB, maximální rozsah 1 normostránka A4.

Upozornění: Soubory, které nesplní uvedené požadavky, nebude možno publikovat!

7. Provozovatel www.nidm.cz si vyhrazuje právo smazat Příspěvky nevyhovující pravidlům. Při hrubém porušení pravidel si Provozovatel zároveň vyhrazuje právo smazat nebo zablokovat konto Poskytovatele, který se tohoto hrubého porušení pravidel dopustil.

8. Příspěvky, které neodporují pravidlům, jsou publikovány v seznamu Příspěvků v rámci kategorie v Sekci.

9. Upozorňujeme Poskytovatele, že při publikaci Příspěvků redakční systém může provést automatické přejmenování vkládaných souborů. Poskytovatel proto může své soubory na www.nidm.cz najít s názvy odlišnými od původně vložených. Tato změna je prováděna pouze z technických důvodů a nemá žádné další důsledky.

10.Kriteria hodnocení příspěvků:
- Věcná náplň, idea, myšlenka, nápad
- Literární zpracování
- Počítačové zpracování

11.Hodnocení: hodnocení bude probíhat
a) čtenáři veřejným hlasováním – čím kvalitnější příspěvek, tím více hvězdiček – zvítězí ten příspěvek, který bude mít vyšší hodnocení od účastníků soutěže.
b) redakční radou dle kriterií uvedených v bodě 10.

12.Ceny: vítězové obou „žebříčků“ obdrží věcné ceny.

Přehled příspěvků s možností hodnocení najdete ZDE

V Praze dne 23. 10. 2009