11/2008


Podpora volnočasových aktivit v Jhomoravském krajiVzhledem k zaměření Inspiromatu se budeme nadále věnovat pouze části číslo dva zaměřené na volnočasové aktivity.

• podpora volnočasových aktivit mládeže

Jihomoravský kraj od roku 2002 pravidelně vyhlašuje dotační programy na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, které jsou určeny výhradně pro NNO působící v této oblasti. Každý rok se rozděluje asi 5 000 tis. Kč na různé aktivity investičního i neinvestičního charakteru (např. vybavení kluboven, táborových základen nebo nákup materiálu pro celoroční činnost). Občasná spolupráce s Jihomoravskou radou dětí a mládeže funguje zejména pro účely přenosu informací z úrovně kraje (např. nabídky možné účasti zástupců NNO v projektech, na akcích nebo při spolupráci s partnerskými regiony JMK v zahraničí apod.). V poslední době je velká pozornost věnována spolupráci s krajskou koordinátorkou programu Mládež v akci na území JMK.

• podpora tělovýchovy a sportu

Také v oblasti tělovýchovy a sportu se vypisují pravidelné dotační tituly na podporu neinvestičních i investičních akcí již od roku 2002. Objem finančních prostředků vynakládaných na tyto dotační programy bývá 10 – 15 000 tis. Kč ročně. Kromě toho kraj pravidelně podporuje vybrané sportovní akce pořádané na území JMK, které mají mezinárodní charakter.
Specifickou akcí je organizační zabezpečení výpravy JMK na Olympiádě dětí a mládeže ČR, na němž se podílí krajská organizace ČSTV. Zatímco účast JMK na zimních hrách je vzhledem k charakteru a možnostem kraje většinou v duchu Coubertinovského hesla o tom, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, v případě letních her zatím výprava JMK vždy obsadila v neoficiálním hodnocení krajů 1. místo.
Od roku 2008 se také Jihomoravský kraj prezentuje samostatnou expozicí na mezinárodním sportovním veletrhu Sport Life, který probíhá vždy na podzim.

• Systém podpory nadaných studentů v JMK

Rada JMK schválila v roce 2006 "Systém podpory nadaných studentů v JMK", což je ucelený systém několika aktivit na podporu práce s talentovanými žáky a studenty v JMK. Administrace některých aktivit byla svěřena Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu (JCMM), které je zájmovým sdružením právnických osob tvořených JMK, Masarykovou univerzitou, Vysokým učením technickým a Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou. Bližší informace o JCMM a jeho aktivitách v této oblasti je možno nalézt na www.jcmm.cz. Samotný Systém podpory nadaných studentů v JMK je rozdělen na následující aktivity:
a) finanční podpora škol za vynikající úspěchy žáků ve vybraných soutěžích na úrovni celostátních a mezinárodních kol (zejména matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda, biologická olympiáda a SOČ)
b) podpora nadaných studentů zařazených do Systému podpory – určeno studentům z JMK studujícím SŠ nebo VŠ v Jihomoravském kraji, případně studentům mimo JMK, kteří splní podmínky vstupu do systému a rozhodnou se studovat na VŠ v Jihomoravském kraji. Podporu ve výši 30 tis. Kč ročně je možno obdržet po dobu 4 let střední školy a tří let bakalářského studia. Bližší informace na webových stránkách JCMM.
c) finanční podpora z rozpočtu JMK na pořádání soutěží a přehlídek škol zveřejňovaných ve Věstníku MŠMT ČR na daný školní rok. Tato finanční podpora ve výši několika set tisíc Kč ročně je realizována přes SVČ Lužánky, které je Jihomoravským krajem pověřeno koordinací těchto soutěží na území kraje.
d) finanční podpora vypracování prací SOČ – na vybraná témata SOČ vyhlášená fakultami VŠ nebo Ústavy AV ČR na území JMK je možno získat finanční podporu až do výše 25 tis. Kč. Bližší informace opět viz. webové stránky JCMM.

• dotační program "Do světa!"

Od roku 2006 se vyhlašuje speciální dotační program určený pro školy a školská zařízení na dofinancování mezinárodních projektů v rámci programů Comenius, Leonardo, Tandem, spolupráci s partnerskými školami v zahraničí, podporu odborných stáží žáků v zahraničí apod. Hlavním cílem je podpora zdokonalování používání cizích jazyků žáky škol. Každoročně se na tento dotační titul uvolňuje asi 10 000 tis. Kč z rozpočtu JMK.

Dotační programy pro rok 2009

Dotační programy v oblastech volnočasových aktivit a tělovýchovy a sportu na rok 2009 byly vyhlášeny začátkem září 2008 a sběr žádostí byl ukončen k 31.10.2008. Dotační program "Do světa!" by měl být vyhlášen po schválení rozpočtu JMK na rok 2009 pravděpodobně v lednu 2009.

Bližší informace o činnosti oddělení jako celku lze nalézt na oficiálních webových stránkách JMK: www.kr-jihomoravsky.cz nebo na stránkách Školského portálu JMK: www.jmskoly.cz.

Mgr. Lucien Rozprým

vedoucí oddělení prevence a volnočasových aktivit