Národní institut pro další vzdělávání

Informační servis

Pětkrát o Karlu IV. a pokaždé originálně

Další z konferencí rezortního úkolu Významná historická výročí - odkaz velkých Čechů byla tentokrát věnována osobnosti Karla IV.

       Dne 7. 10  2015 se konala v prostorách MŠMT konference Karel IV. – významná osobnost našich dějin. Konference byla připravena NIDV a Národním pedagogickým muzeem a knihovnou Jana Amose Komenského v rámci resortního úkolu Významná historická výročí – odkaz velkých Čechů. Osobnost Karla IV. bude připomínána především v roce 2016, kdy 14. května uplyne 700 let od narození tohoto významného panovníka. K nadcházejícímu výročí jsou připravovány akce celostátního i celoevropského rozměru, proto byla naše konference připravena s předstihem, aby pedagogičtí pracovníci měli dostatek času na přípravu k významnému výročí.

      O konferenci byl velký zájem, přihlásilo se více než 100 zájemců o účast, což přesahovalo kapacitní možnosti prostor určených pro konferenci, proto jsme museli některé zájemce odmítnout. Už zkušenosti z předchozích konferencí ukázaly, že vzdělávací programy je nutné propagovat zcela adresně, nestačí je uveřejnit pouze v nabídce, která se k učitelům často nedostane, nebo ji učitelé nemají čas studovat. Využili jsme zkušenosti NPMK, kde jsou pozvánky posílány podle adresáře osob. Stálo by jistě za úvahu, zda i v NIDV, kde v databázi účastníků jsou uvedeny okruhy zájmů a zájem účastníků je zachycen i na hodnotících listech ze vzdělávacích akcí, nevyužít tyto informace k adresným osobním nabídkám. K propagaci jsme využili také účast na předchozích vzdělávacích programech konaných v rámci rezortního úkolu.

        Program konference byl koncipován tak, aby byla zastoupena odborně historická témata i jejich didaktická aplikace. 

        Osobnost Karla IV. z hlediska historického prezentovala účastníkům konference přední česká medievistka prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. Soustředila se především na zásluhy Karla IV. o vytvoření Koruny království českého a jejího státoprávního, teritoriálního a správního ukotvení ve středoevropském prostoru. Základní myšlenky politických opatření prováděných středověkým panovníkem i přes vzdálenost věků zněly velmi aktuálně. I Česká republika usiluje o pevné postavení ve středoevropském a evropském prostoru. Zajímavé a přínosné bylo i boření vžitých a tradovaných představ o vztahu Karla IV. a jeho otce a dalších vztahů uvnitř lucemburské dynastie.  


        Mgr. Zuzana Švastová prezentovala obraz Karla IV. v učebnicích, čítankách a literatuře pro mládež ve 2. polovině 19. a ve 20. století. Je známé, že učitelé prezentují žákům především učivo obsažené v učebnicích. Mgr. Švastová tak objasnila, jaký obraz na Karla IV. byl předkládán žákům v dané době. V hodnocení příspěvku se objevil zájem o podobný přehled obrazu Karla IV. v současných učebnicích.

        V didaktické části vystoupili Mgr. Pavel Martinovský a Mgr. et Mgr. Vachková se zajímavými příspěvky vycházejícími z vyučovací praxe. Mgr. Martinovský prezentoval vlastní zkušenosti z aplikace celostního učení. Zdůraznil nutnost spolupráce s učiteli ostatních předmětů a návaznosti na učivo vlastivědy, možnosti využití tématu v projektech a potřebu vracet se k osobnosti Karla IV. a zejména k jeho činnosti i ve vyšších ročnících, kde se výuka soustřeďuje na novější dějiny. Zobecňující závěry z dějin středověku mohou dobře pomoci pochopit i děje z novější historie. Mgr. et. Mgr. Vachková seznámila účastníky s moderními způsoby prezentace odborných textů. Soustředila se zejména na metodu hraní rolí a živých obrazů umocňující citový prožitek prezentované učební látky. Vystoupení těchto obou lektorů bylo provázeno živou diskuzí, která svědčila nejen o zájmu učitelů o modernizaci výuky, ale i o potřebnosti zařazovat podobná témata do programu vzdělávacích akcí pro pedagogy. Učitelé zejména oceňují skutečnost, že takové příspěvky vycházejí z prakticky ověřených zkušeností. Oba lektoři se neomezovali jen na prezentaci těchto zkušeností, ale zařazovali je do kontextu soudobých didaktických a pedagogických trendů, které jinak učitelé většinou přijímají jen s rozpaky. 


         V závěru konference Mgr. Magdalena Šustová představila připravovanou putovní výstavu o Karlu IV., která je určena základním a středním školám.  Její vystoupení nabídlo učitelům další možnosti, jak i mimopražským žákům plasticky prezentovat osobnost Karla IV.

         Konference zabývající se osobností Karla IV. byla třetí konferencí, která byla konána v rámci rezortního úkolu. Je tedy možné shrnout některé zkušenosti, které jsme při organizaci konferencí získali:

        Hodnocení konference účastníky potvrdilo, že původní záměr, který jsme sledovali při koncipování programu, tj. propojení odborné tematiky s didaktickou aplikací zaměřenou zejména na moderní trendy výuky učitelům zcela vyhovuje. U odborných příspěvků učitelé oceňují, že se setkávají s předními českými odborníky, z jejichž prezentací získávají přehledným způsobem výsledky nejnovějšího bádání, které by jinak museli komplikovaně hledat v odborné literatuře. Lze předpokládat, že při vytížení učitelů by řada z nich k takové činnosti nepřistoupila.  Pro úspěch odborného lektora je velmi důležité, aby byl dobrým rétorem. Učitelé očekávají odborně fundovanou a zároveň systematicky uspořádanou přednášku, která v komplexních souvislostech objasní danou tematiku. Není třeba, aby odborník aplikoval jiné formy než přednášku, avšak jeho projev musí být přednesen při respektování všech pravidel rétoriky. Monotónně čtený, byť odborně fundovaný projev se setká nemilosrdným odsouzením. V didaktické části je ideální, když se podaří propojit odborně didaktickou teorii s praktickými zkušenostmi. Učitelé - zejména učitelé středních škol -  jsou téměř alergičtí na čistě teoretické prezentace, jejichž bezprostřední použitelnost v praxi není zřejmá. Stravitelné se pro ně stávají teprve v doprovodu praktických aplikací, které jsou nejen efektní, ale především efektivní ve smyslu cílů vyučovací praxe. 

        Je naším velkým úkolem takové lektory vyhledávat a případně je instruovat o našich očekáváních. Úkol to není jednoduchý, protože často zařazujeme vzdělávací programy lektorů, jejichž kvality známe jen okrajově a spoléháme se na doporučení kolegů popř. nabídku samotného lektora. Hodnocení lektorů, která umísťujeme k jednotlivým programům na webové stránky (v systému Helen), nejsou přístupná po uzavření programu.  Budování databáze lektorů tak, aby v ní byly zachyceny i jejich kvality, by tedy bylo velmi potřebné.

         Po stránce organizační se neobjevily při této ani minulých konferencích žádné větší problémy, resp. vznesené připomínky se vzájemně vylučovaly (např. ojediněle byla žádána větší časová dotace a naopak jiným účastníkem menší, v sále bylo teplo/zima, diskuze měla být v blocích/ke každému lektorovi zvlášť apod.). Vážně nelze brát požadavek veganského či vegetariánského občerstvení na akcích. Avšak v organizačních  připomínkách účastníků se objevil zajímavý námět v požadavku zprostředkovat účastníkům vzdělávací akce prezentaci, popř. tištěné podklady a další literaturu k tématu, tj. materiály, které lektoři prezentovali. Tento požadavek se objevuje velmi často i na jiných vzdělávacích akcích a je řešen navázáním přímého kontaktu účastníků s lektorem (např. předáním e-mailových adres). Stálo by jistě za úvahu, zda by na webových stránkách NIDV nemohlo vzniknout prostředí, kde by podobné materiály mohly být zveřejněny.

         Dobrá organizace vzdělávacích akcí je pravděpodobně silnou stránkou NIDV a je potěšitelné, že se zapojují i pracovnice, jejichž náplní práce není realizace rezortního úkolu. Svědčí to jistě nejen o dobrých mezilidských vztazích na pracovišti, ale i o osobní zainteresovanosti a pozitivním přístupu zaměstnanců ke stanoveným úkolům ústavu.

         Všechny konference, které se uskutečnily ve spolupráci s NPMK JAK, byly úspěšné. Spolupráce se osvědčila a v některých ohledech byla inspirativní. O úspěchu konference k osobnosti Karla IV. nejlépe svědčí okolnost, že sami účastníci si vyžádali konferenci další, poněvadž bohatost činnosti této významné osobnosti nebylo možné zcela obsáhnout. Ke spolupráci na chystané konferenci, o jejíž realizaci uvažujeme v počátku roku 2016, se přihlásilo ČVUT, a bude pro nás potěšením získat další zkušenosti při spolupráci s tímto novým partnerem. 

PhDr. Dagmar Hudecová