Národní institut pro další vzdělávání

Informační servis

Jan Hus a husitství v moderní době

Akreditovaný odborný seminář

 

 

Ve čtvrtek 4. června 2015 se ve společenském sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A Komenského (NPMK)uskutečnil akreditovaný odborný seminář „Jan Hus a husitství v moderní době“. Jeho spolupořadatelem byl kromě  NPMK rovněž Národní institut pro další vzdělávání. Semináře se zúčastnilo na 60 zájemců z celé republiky, mezi nimi rovněž ředitelka NPMK PhDr. Markéta Pánková a náměstek NIDV Mgr. Josef Rydlo.

Seminář zahájil doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph. D. z Historického ústavu Akademie věd ČR, který hovořil o proměnách pohledu na Husa v předchozích staletích, zejména pak ve století devatenáctém a dvacátém. Ukázal, jak od konce 18. století docházelo na našem území k postupné Husově rehabilitaci, která nakonec vedla k tomu, že se ve druhé polovině 19. století Hus stal národní ikonou.  Husův kult vyvrcholil roku 1925 při příležitosti 510. výročí jeho upálení. K dalšímu významnému posunu došlo na 2. vatikánském koncilu v 60. letech a tento proces vyvrcholil uznáním mistra Jana Husa jako významného reformátora církve papežem Janem Pavlem II.

Ve své přednášce Odraz a pojetí Jana Husa a husitství v učebnicích dějepisu se Mgr. Zuzana Švastová z NPMK soustředila zejména na období od poloviny 19. století do začátku 2. světové války. Století. Na konkrétních učebnicích dokumentovala metodicky zajímavé i odborně vyvážené přístupy, mezi nimiž zvlášť vynikaly učebnice významného českého historika Josefa Pekaře (1870 – 1937).

Netradiční pohled na Husa očima J. A. Komenského poskytl referát PhDr. Martina Steinera z Filosofického ústavu akademie věd ČR. V něm na konkrétních příkladech ukázal, že Komenský Husovo dílo nejen znal, ale dokonce na ně vědomě ve svých pracích navazoval.

V závěrečném odborném příspěvku Jan Hus a husitská Praha seznámil doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. přítomné s aktivitami pořádanými v jubilejním husovském roce v Praze a okolí.

Seminář uzavřeli strhujícím pásmem hudby a slova Mistru Janu Husovi s láskou herec Alfred Strejček a cellistka Margit Koláčková.