Národní institut pro další vzdělávání

Informační servis

Děti, 1. světová válka a Přemysl Pitter

Konference propojující problematiku dětského světa s první velkou světovou válkou i s jejími důsledky pro život jednoho z nejvýznamnějších mužů našich moderních dějin Přemysla Pittra se uskutečnila za podpory NIDV.

            Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) uspořádal 19. února na MŠMT v Praze konferenci Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti. Současně byla tato významná akce spojená i osobností Přemysla Pittra, významného představitele humanismu 20. století, jehož životní dráhu právě zážitek z 1. světové vlky zásadním způsobem nasměroval.

          Po úvodních příspěvcích 1. náměstka ministra MŠMT Jana Zikla a ředitelek obou pořádajících institucí Markéty Pánková a Heleny Plitzové zaměřených na okolnosti samotné konference přišly na řadu odborné referáty. Nejprve se Martina Halířová (Univerzita Pardubice) zabývala možnostmi i limity válečné sociální péče o děti a mládež v provokativně nazvaném referátu Století dítěte? Zájemcům byla k dispozici i obsáhlá obdobně nazvaná publikace Vše pro dítě!, která toto téma pojednává v celé šíři s množstvím dosud u nás nepublikovaných informací. Na ni měla navázat Zuzana Švastová (NPMK) problematikou Odraz 1. světové války v učebnicích dějepisu, čítankách a historických školních výročních zprávách, která slibovala velmi zajímavá srovnání. Bohužel pro nemoc nemohla být přítomna a její referát byl pouze velmi stručně předveden formou počítačové prezentace jen mírně komentované jejími dvěma mladšími kolegy, kteří měli na konferenci jinak své samostatné příspěvky. Cenným vstupem bylo seznámení se speciálním stránkami, které k 1. světové válce připravila NPKM (http://1914-1918.npmk.cz/), jimiž účastníky konference provedla Eva Rezková. Vlastní válečnou tématiku pak uzavřela Milena Lenderová (Univerzita Pardubice) referátem Dětství a škola za 1. světové války.

          Druhá část konference byla pak věnována osobnosti Přemysla Pittra, přičemž se přítomní měli možnost seznámit zásluhou odborníků z NPMK jak s životním příběhem tohoto mimořádného a u nás stále ještě nedoceněného muže – Petr Matějček: Přemysl Pitter jako voják na frontách Velké války a Lenka Lajsková, Bc. Veronika Chládková: Možnosti využití egodokumentů P. Pittra ve vyučování o 1. světové válce – tak i hnutím, v němž hrál Přemysl Pitter za první republiky ústřední roli – Radek Valenta: Rozmach pacifismu v Československu jako jeden z důsledků Velké války. I k osobnosti Přemysla Pitra vypracovalo NPMK informačně velmi bohaté internetové stránky: http://pitter.npmk.cz/. Rovněž byla účastníkům k dispozici nejkompletnější publikace věnovaná této osobnosti moderních československých dějin Sám proti zlu od Pavla Kosatíka. Závěrečnou diskusi významně obohatila bývalá spolupracovnice Přemysla Pittra Blanka Sedláčková svou povzbudivou reflexí zkušeností ze seminářů o P. Pittrovi pro studenty gymnázia.

Text i foto Jiří Zajíc